VRddhayavanajaataka, ch. 12

12.001a meSaM gato jJo raviNaa ca dRSTaH
12.001b karoti martyaM kRpaNasvabhaavam |
12.001c dRSTaazayaM bandhujanena yuktaM
12.001d bhayaakulaM nityamudaaraduH kham ||1||
12.002a budho.ajasaMsthaH zazinaa ca dRSTaH
12.002b karoti martyaM sujanaM suvijJam |
12.002c zaastraanuraktaM kRSikarmadakSaM
12.002d suradvijaanaaM praNataM sadaiva ||2||
12.003a bhaumena dRSTaH zazijo.ajasaMstho
12.003b harSaadhikaaraiH kurute prapiidaam |
12.003c naraM tathaa sarvajanairvimuktaM
12.003d paraajitaM vairibhireva nityam ||3||
12.004a jiivena dRSTo.ajagatastu saumyo
12.004b naraM vidhante.atidhanapragalbham |
12.004c hitaM dvijaanaaM satataM kRtajJaM
12.004d nayaanvitaM paarthivapuujitaM ca ||4||
12.005a zukreNa dRSTaH prakaroti saumyo
12.005b meSaazrito yaanadhanaiH sametam |
12.005c naraM mahaadhaanyahayaiH sametaM
12.005d vimuktapaapaM bahudharmayuktam ||5||
12.006a saureNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.006b meSazritaH kiirtivivarjitaM ca |
12.006c prabhuutarogaM gatasaukhyamiSTaM
12.006d prapiiditaM cauranarezvaraadyaiH ||6||
12.007a vRSasthitaH somasuto.arkadRSTo
12.007b naraM prasuute kSatajaiH sametam |
12.007c vakSogudaaMghriprabhavaizca rogaiH
12.007d saMpiiDitaM dhaanyakalatrahiinam ||7||
12.008a budho vRSasthaH zazinaa ca dRSTaH
12.008b karoti martyaM prathitaM nRloke |
12.008c satyaadhikaM saukhyavivekayuktaM
12.008d zriyaadhikaM puNyavidhau pragalbham ||8||
12.009a bhaumena dRSTaH zazijo vRSastho
12.009b naraM prasuute vikRtasvabhaavam |
12.009c prabhuutavairaM vyasanaabhibhuutaM
12.009d paaSaNDibhiH saGgatameva nityam ||9||
12.010a vRSaazritaH somasutaH prasuute
12.010b jiivena dRSTaH kSitivastrabhaajam |
12.010c devaatithizreSThajanaanuraktaM
12.010d svadharmamukhyaM praNataM prajaanaam ||10||
12.011a zukreNa dRSTaH praNataaripakSaM
12.011b naraM prasuute zazijo vRSasthaH |
12.011c narendrapuujyaM vibudhaiH sametaM
12.011d pradhaanakarmaaNamabhiiSTalaabham ||11||
12.012a saureNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.012b vRSaM gataH paapadhanaM manuSyam |
12.012c sutiirthayaanaasanavastralaabhau
12.012d rvivarjitaM niicajanaprasevyam ||12||
12.013a suuyeNa dRSTo mithune ca saumyo
12.013b naraM suvaate sutaviprayuktam |
12.013c kucailadehaM vikRtaanukaaraM
12.013d vivarjitaM satyadhanena nityam ||13||
12.014a candreNa dRSTaH zazijo nRyugme
12.014b karoti naanaavidhalaabhabhaajam |
12.014c nitaantasaukhyaiH sahitaM pragalbhaM
12.014d tiirthaanuraktaM subhagaM manoJcam ||14||
12.015a bhaumena dRSTo mithune budhastu
12.015b priyaM prasuute nRpasajjanaanaam |
12.015c naraM parairvarjitamiSTadharmaM
12.015d surakSitaM bandhujanaiH sadaiva ||15||
12.016a jiivena dRSTo mithune tu saumyaH
12.016b karoti naanaavidhamapragalbham |
12.016c kalatraputraaptisukham suruupaM
12.016d priyaMvadaM daanavicakSaNaM ca ||16||
12.017a zukreNa dRSTo mithune prasuute
12.017b budho vivaahaarthaparaM manuSyam |
12.017c strivallabhaM bhuutiyazoyabhaajaM
12.017d prasannacintaM dvijavallabhaM ca ||17||
12.018a saureNa dRSTaH zazijo vidhante
12.018b kSucchastrapiiDaasahitaM nRyugme |
12.018c naraM prazaMsaarthavivekahinaM
12.018d nRtaghnamiSTaiH parivarjitaM ca ||18||
12.019a karkaazritaH somasuto.arkadRSTo
12.019b naraM prasuute vyasanaabhibhuutam |
12.019c adharmaceSTaM vikRtasvabhaavaM
12.019d madaatigaM duH kRtasevanena ||19||
12.020a karkaazritaH somasuto vidhante
12.020b candreNaH dRSTaH sutadaarayuktam |
12.020c triNaamabhiiSTaM surataanuraktaM
12.020d prasannacintaM gatasaadhvasaM ca ||20||
12.021a karkaazritaH somasuto vidhante
12.021b bhaumena dRSTaH paradaararaktam |
12.021c calasvabhaavaM vipariitaceSTaM
12.021d paraaGmukhaM devagurudvijaanaam ||21||
12.022a jiivena dRSTaH zazijo vidhante
12.022b karkaazritaH puNyaparaM manuSyam |
12.022c catuSpadaazuddhijabhojanaaDhyaM
12.022d supuujitaM saadhujanena nityam ||22||
12.023a zukreNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.023b karkazrito vaajidhanaambaraaDhyam |
12.023c striiputravastrapraNayena yuktaM
12.023d susaMskRtaM paarthivasaadhulokaiH ||23||
12.024a saureNa dRSTaH zazijastu karke
12.024b daaridranidraalasasevitaGgam |
12.024c utsaahahiinaM bahuchidrayuktaM
12.024d vivarjitaM maanadhanaiH sadaiva ||24||
12.025a siMhasthitaH somasuto vidhante
12.025b suuryeNa dRSTaH kRpaNasvabhaavam |
12.025c sudiirghayuktaM gururogayuktaM
12.025d vinaakRtaM satyadamavrataizca ||25||
12.026a candreNa dRSTaH zazijazca siMhe
12.026b karoti martyaM guNagauravaaDhyam |
12.026c sutiirthasaukhyaamalalabdhayuktaM
12.026d vizuddhabuddhiM satataM nayaJcam ||26||
12.027a bhaumena dRSTaH kalu siMhasaMtho
12.027b budho vidhante bahuzokabhaajam |
12.027c vicarcikaapaamanipiiDitaaGgaM
12.027d sadaaturaM puNyadhanairvihiinam ||27||
12.028a jiivena dRSTaH khalu siMhasaMsthaH
12.028b karoti saumyaH sutadaasabhaajam |
12.028c sudhaamasatyaM prabhayaa sametaM
12.028d nataM naraiH saMrvasukhaiH sametam ||28||
12.029a zukreNa dRSTaH praNataM suraaNaaM
12.029b budho vidhante khalu siMharaazau |
12.029c buddhyaanvitaM ziilabhanaM suruupaM
12.029d vyapetaduH khaM gatasaadhvasaM ca ||29||
12.030a saureNa dRSTaH zazijo haristhaH
12.030b karoti martyaM kRpaNaM sudiinam |
12.030c vyayaadhikaM kaamayutaM viziilaM
12.030d tyaktaM nayenaarthavivarjitaM ca ||30||
12.031a kanyaazritaH somasuto vidhante
12.031b suuryeNa dRSTaH prabhayaa vihiinam |
12.031c sevaaturaM klezayutaiH kubhrtyai
12.031d rviraktapauraM satataM suduH kham ||31||
12.032a candreNa dRSTaH zazijo vidhante
12.032b kanyaazritaH satyaparaM manuSyam |
12.032c devaanuraktaM sakalairviyuktaM
12.032d pracuutamitraM nRpavallabhaM ca ||32||
12.033a bhaumena dRSTaH khalu kanyakastho
12.033b naraM vidhante sarujaM ca saumyaH |
12.033c kopaadhikaM kaamasutaptadehaM
12.033d bhayaanvitaM vaMcitamaakulaM ca ||33||
12.034a jiivena dRSTaH prakaroti saumyo
12.034b naraM suziilaM satataM gataarim |
12.034c prabhuutasaukhyaM praNataaripakSaM
12.034d nitaantamojaH sahitaM pragalbham ||34||
12.035a zukreNa dRSTaH khalu kanyakastho
12.035b budho vidhante bahudharmabhaajam |
12.035c vidhaanavidyaapazuputrayuktaM
12.035d susaGgataM saadhujanena nityam ||35||
12.036a mandena dRSTaH zazijaH samandaM
12.036b kanyaazritaH saMjanayenmanuSyam |
12.036c viraktaceSTaM gatadharmasaukhyaM
12.036d bhayaadhikaM paapamatiM sadaiva ||36||
12.037a tulaazritaH somasuto vidhante
12.037b suuryeNa dRSTaH prabhayaa vihiinam |
12.037c prabhuutaduH khaM vyasanaiH sametaM
12.037d kaamaaturaM nindyatamaM nRloke ||37||
12.038a candreNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.038b tulaazritaH satyadhanaM manuSyam |
12.038c priyaatithiM devaguruprasaktaM
12.038d nayaadhikaM braahmaNasaMmataM ca ||38||
12.039a bhaumena dRSTaH zazijaH prasuute
12.039b tulaazritaH paaparataM manuSyam |
12.039c viSaadabhaajaM gatasaadhubhaajaM
12.039d mahaavyayaM saadhuvivarjitaM ca ||39||
12.040a jiivena dRSTaH zazijaH prasuute
12.040b tulaazritaH satyaparaM manuSyam |
12.040c naapairna yuktaM sutasaukhyabhaajaM
12.040d nayapradhaanaM bahusaMzritaM ca ||40||
12.041a zukreNa dRSTaH suvivekayuktaM
12.041b karoti saumyastulago manuSyam |
12.041c catuSpadaaDhyaM sutavintayuktaM
12.041d guNaanuraktaM priyabaandhavaM ca ||41||
12.042a saureNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.042b naraM nitaantaM kalahena yuktam |
12.042c tulaazritaH kRtrimadharmabhaajaM
12.042d paaSaNDasaGgaanurataM sadaiva ||42||
12.043a budho.alisamstho raviNaa ca dRSTo
12.043b naraM prasuute sukhavintahiinam |
12.043c sutivrazokaM gatamaanabhogaM
12.043d prabhuutavairaM priyasaahasaM ca ||43||
12.044a candreNa dRSTo.aligataH prasuute
12.044b budho naraM buddhivivekayuktam |
12.044c suradvijaanaaM praNataM pragalbhaM
12.044d sadaazrutaM maanadhanaM nayaJcam ||44||
12.045a bhaumena dRSTo.aligataH prasuute
12.045b budho naraM buddhivivekahiinam |
12.045c sadaaturaM saadhujanapramuktaM
12.045d bhayaakulaM ninditamaanasantvam ||45||
12.046a jiivena dRSTaH khalu somaputro
12.046b naraM prasuute.aligataH suviJcam |
12.046c vicakSaNaM niitiparaM pradhaanaM
12.046d sutaarthayuktaM satataM suziilam ||46||
12.047a zukreNa dRSTo.aligato budhastu
12.047b naraM prasuute.atidhanaiH samRddham |
12.047c prasannacintaM praNataM gataariM
12.047d priyaatithiM prastutamiSTadharmam ||47||
12.048a saureNa dRSTo.aligataH prasuute
12.048b budho pravRddhaM zubhadaM manuSyam |
12.048c kukarmaraktaM muninaa viraktaM
12.048d mahaaprataapaM praNataM ripuuNaam ||48||
12.049a suuryeNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.049b hapaazritaH klezavidharmayuktam |
12.049c naraM kumitraiH sahitaM gataariM
12.049d vihiinakozaM bhayasaMyutaM ca ||49||
12.050a candreNa dRSTo hayagaH prasuute
12.050b budhaH prasannaM sudhanaM manuSyam |
12.050c sudharmayuktaM kRtasaadhusaGgaM
12.050d sadaanuraktaM patisajjanaanaam ||50||
12.051a bhaumena dRSTo hayagaH prasuute
12.051b budho dhanaaDhyaM prathitaM manuSyam |
12.051c hitaM svavarge pracuraprataapaM
12.051d vidyaanuraktaM bhayavarjitaM ca ||51||
12.052a jiivena dRSTo hayagaH prasuute
12.052b budhaH prabhuutaarthanayena yuktam |
12.052c naraM suvarNaambararatnabhaajaM
12.052d jitendriyaM snaanaparaM sadaiva ||52||
12.053a zukreNa dRSTo hayagaH prasuute
12.053b budho.atimaanyaM nRpamaanabhaajam |
12.053c naraM vidhiJcaM praNataaripakSaM
12.053d susaMmataM devagurudvijaanaam ||53||
12.054a saureNa dRSTaH zaziijo hayastho
12.054b gataprabhaavaM janayenmanuSyam |
12.054c paraannaraktaM bahudaanabhaajaM
12.054d praJcaavihiinaM gatabaandhavaM ca ||54||
12.055a mRgaazritaH somasuto.arkadRSTaH
12.055b karoti martyaM prabhuduH khabhaajaM |
12.055c vyapetaziilaM stataM kRtaghnaM
12.055d vivarjitaM satyadayaanayaizca ||55||
12.056a budho mRgasthaH zazinaa ca dRSTaH
12.056b karoti martyaM sukhasaMpragalbham |
12.056c priyaatithiM tiirthakacaanuraktaM
12.056d prazaantacintaM vinayena yuktam ||56||
12.057a bhaumena dRSTo mRgagaH prasuute
12.057b saumyo na saumyaM zubhavintahiinam |
12.057c suguhyarogaarditameva nityaM
12.057d priyaavihiinaM bhayasaMyutaM ca ||57||
12.058a jiivena dRSTo mRgago budhazca
12.058b naraM prasuute bahuputrayuktam |
12.058c santuSTacintaM vyasanena hiinaM
12.058d nRpapriyaM bandhuhitaM sadaiva ||58||
12.059a zukreNa dRSTo makare budhastu
12.059b karoti martyaM vijitaaripakSam |
12.059c jitendriyaM vRntikaraM dvijaanaaM
12.059d sadaanukuulaM vibhavaiH sametam ||59||
12.060a saureNa dRSTaH prakaroti saumyo
12.060b mRgaazritaH paaparataM manuSyam |
12.060c zirokSirogaiH sahitaM suduSTaM
12.060d vihiinavintaM bhayasaMyutaM ca ||60||
12.061a ghaTaazritaH somasuto.arkadRSTaH
12.061b karoti martyaM bahuniicaraktam |
12.061c zriyaa vihiinaM sujanairviyuktaM
12.061d vivarjitaM puNyasukhena nityam ||61||
12.062a ghaTaazritaH somasutaH pradRSTa
12.062b zcandreNa dhante subhagaM manuSyam |
12.062c surakSitaM puNyadhanaiH sametaM
12.062d nayaanuraktaM pravaraM sudaaram ||62||
12.063a bhaumena dRSTo ghatagaH prasuute
12.063b budhaH subuddhiM ca sukhaarthahiinam |
12.063c sadaarujaM kruuramatiM manuSyaM
12.063d saMpiiDitaM zleSmakRtairvikaaraiH ||63||
12.064a jiivena dRSTaH zazijaH prasuute
12.064b ghaTaazritaH zriisahitaM manuSyam |
12.064c striiNaamabhiiSTaM surataanuraktaM
12.064d dharmaazritaM zaastrasulaalasaM ca ||64||
12.065a zukreNa dRSTaH zazijaH prasuute
12.065b naraM prazaantaM paramaprabhaavam |
12.065c narendrapuujyaM praNataM dvijaanaaM
12.065d suzlaaghitaM bandijanena nityam ||65||
12.066a mandena dRSTaH zazijo ghaTasthaH
12.066b karoti martyaM bahumandabhaajam |
12.066c prabhuutaduH khaM dhanadhaanyahiinaM
12.066d paraaGmukhaM devagurudvijaanaam ||66||
12.067a suuryeNa dRSTo saSago budhastu
12.067b karoti martyaM vikRtasvabhaavam |
12.067c atiiva pintajvaravaatarogaiH
12.067d saMpiiDitaaGgaM prabhayaa vihiinam ||67||
12.068a candreNa dRSTaH prakaroti saumyo
12.068b miinaazritaH satyaparaM manuSyam |
12.068c subandhupuujaasurakaaryadakSaM
12.068d dayaanvitaM priitikaraM janaanaam ||68||
12.069a bhaumena dRSTo saSagastu saumyaH
12.069b karoti naanaavidharogabhaajam |
12.069c vihiinavarNaM kapharaktarogaiH
12.069d saMpiiDitaM maanavivarjitaM ca ||69||
12.070a devejyadRSTaH zazijaH prasuute
12.070b miinaazritaH sarvakalaasu dakSam |
12.070c naraM supuNyaazritamiSTacintaM
12.070d sadaanuraktaM nRpabaandhavaanaam ||70||
12.071a ...........
12.071b ........... |
12.071c ...........
12.071d ........... ||71||
12.072a saureNa dRSTaH zazijo saSasthaH
12.072b karoti saMpiiditamugrarogaiH |
12.072c zirokSihastaaMghrirujaavikaaraiH
12.072d saMpiiDitaM naSTadhanaM viruupam ||72||
12.COL iti zriivRddhayavane budhadarzanacaaraH