VRddhayavanajaataka, ch. 11

11.001a meSe gato bhuumisutaH prasuute
11.001b suuryeNa dRSTo vidhanaM manuSyaM |
11.001c vihiinabuddhiM kRpaNasvabhaavaM
11.001d vivarjitaM satyadayaanayaadyaiH ||1||
11.002a meSaazrito bhuumisutaH prasuute
11.002b candreNa dRSTaH priyamiSTadharmam |
11.002c dayaanuraktaM pitRmaatRbhaktaM
11.002d mukhyaM svavarge niyataM sadaiva ||2||
11.003a bhaumo.ajasaMstho budhadRSTiyuktaH
11.003b karoti satyaM vanitaasu dakSam |
11.003c puzikSitaM zaastrakathaasu dakSaM
11.003d yaJcodyataM pauSTikameva nityam ||33||
11.004a jiivena dRSTaH kSitijo.ajasaMstho
11.004b naraM suvaate bahuzaastralubdham |
11.004c hiraNyavastraizca catuSpadaaDhyam
11.004d vivarjitaM paapakathaanuSaGgaiH ||4||
11.005a zukreNa dRSTaH prakaroti bhaumo
11.005b meSaazritastiirthakathaanuraktam |
11.005c zaucaadhikaM devaguruprasaktaM
11.005d svadharmasaMsthaM suratapragalbham ||5||
11.006a nayaatigaM baandhavavairabhaajaM
11.006b saureNa dRSTaH kSitijaH prasuute |
11.006c meSe manuSyaM paradezaraktaM
11.006d vihiinakopaM bhayasaMyutaM ca ||6||
11.007a vRSaazrito bhuutanayaH prasuute
11.007b suuryeNa dRSTo ratidiiH khataaGgam |
11.007c vihiinadharmaM jarayaa sametaM
11.007d tyaktaM janaiH piiditamugrazokaiH ||7||
11.008a candreNa dRSTaH kSitijo gavistho
11.008b naraM suvaate satataM nayaJcam |
11.008c priyaM prasannaM satataM sukaantaM
11.008d manoJcavezaM bhayavarjitaM ca ||8||
11.009a budhena dRSTaH kSitijo gavisthaH
11.009b karoti kiirtyaa sahitaM manuSyam |
11.009c naanaadhanaiH saMyutamiSTasatyaM
11.009d guruprasaktaM vinayaadhikaM ca ||9||
11.010a dRSTo gavisthaH kSitijaH prazaantaM
11.010b jiivena nityaM janayenmanuSyam |
11.010c pathyaazinaM sarvakalaasu dakSaM
11.010d vicitraratnaM pazusaMyutaM ca ||10||
11.011a zukreNa dRSTo gavi bhuumiputro
11.011b gobhuuhiraNyaiH sahitaM prasuute |
11.011c naraM nidhigraamapuraiH sametaM
11.011d susaMyutaM dharmaparaM sadaiva ||11||
11.012a mandena dRSTo bahumaanabhaajaM
11.012b vRSe vidhante kSitijo manuSyam |
11.012c sudiirghasuutraM vinayena hiinaM
11.012d preSyaM khalaM paapadhanaM kRtaghnam ||12||
11.013a nRyugmasaMsthaH kSitijaH prasuute
11.013b suuryeNa dRSTaH paratarkukaM ca |
11.013c naraM vidhinaM sutamitradaaraiH
11.013d paraajitaM niicarataM suduSTam ||13||
11.014a candreNa dRSTaH kSitijastRtiiye
11.014b raazo prasuute nRpapuujitaaGgam |
11.014c kharoSTragovintacayena yuktaM
11.014d prabhaavinaM braahmaNasaMmataM ca ||14||
11.015a budhena dRSTaH kSitijo nRyugme
11.015b sthitaH priyaM bandhujanasya nityam |
11.015c striibhogazayyaasanayaanayuktaM
11.015d hitaM hi sarvasya janasya nityam ||15||
11.016a jiivena dRSTo mithune dayaaDhyaM
11.016b kujaH prasuute bahuzaastraraktam |
11.016c naraM sadaa tiirthavaraprasaktaM
11.016d zraddhaanvitaM zaucasamanvitaM ca ||16||
11.017a zukreNa dRSTo mithune prasuute
11.017b bhaumaH pragalbhaM subhagaM manuSyam |
11.017c viniitaveSaM paraviitabhaajaM
11.017d susaGgataM saadhujanasya nityam ||17||
11.018a saureNa dRSTaH kSitijaH sapaapaM
11.018b raazau tRtiiye janayenmanuSyam |
11.018c rogaakulaM chidrapaRaM pareSaM
11.018d svabhaavaduSTaM gatasauhRdaM ca ||18||
11.019a karkaazrito bhuutanayaH prasuute
11.019b suuryeNa dRSTaH parasaahasaadhvam |
11.019c vihiinavintaM gururogabhaajaM
11.019d sadaa vihiinaM nijabandhuvargaiH ||19||
11.020a candreNa dRSTo dhanadhaanyayuktaM
11.020b bhaumaH prasuute khalu karkaTasthaH |
11.020c dayaasametaM gatapaapamiSTaM
11.020d sarvasya loke vibhavena yuktam ||20||
11.021a karkasthito bhuutanayaH prasuute
11.021b budhena dRSTo bahubuddhiyuktam |
11.021c dvijaatiyuktaM pracuraprataapaM
11.021d nRpaprasaadaat paramaprahRSTam ||21||
11.022a jiivena dRSTaH khalu karkaTastho
11.022b bhaumaH prasuute sutasaukhyayuktam |
11.022c nayaprasaktaM ca supuujitaaGgaM
11.022d nRpapriyaM saadhujanena yuktam ||42||
11.023a zukreNa dRSTaH kSitijazcaturthe
11.023b raazau suziilaM janayenmanuSyam |
11.023c priyaatithiM vintazubhauH sametaM
11.023d naanaapazupraaptisukhaM ca zaantam ||23||
11.024a karkasthito bhuutanayaH prasuute
11.024b saureNa dRSTaH pRthuzokabhaajam |
11.024c sudiirgharogaM vigataprataapaM
11.024d sadaatidiinaM nRpapiiDitaM ca ||24||
11.025a sthitaH kSitiisuunudharaH prataapaM
11.025b siMhe vidRSTo dinanaayakena |
11.025c vinaazitaariM janayenmanuSyaM
11.025d suveSavidyaadhanadhaanyayuktam ||25||
11.026a siMhasthito bhuutanayaH prazastaM
11.026b candreNa dRSTaH kurute manuSyam |
11.026c sugandhadhuupaambarabhojyabhaajaM
11.026d zaakhaanugaM dharmanayena yuktam ||26||
11.027a budhena dRSTaH khalu siMhasaMstho
11.027b bhaumaH suvaate bahubuddhibhaajam |
11.027c puSpaambaradravyavilepanaaDhyaM
11.027d miSTaannapaanaiH satataM supuujyam ||27||
11.028a bhaugo haristho guruNa ca dRSTo
11.028b guruprasaadaM janayenmanuSyam |
11.028c sutiirthayaanaasanahemayuktaM
11.028d sukhaadhikaamaM phaladaM pragalbham ||28||
11.029a zukreNa dRSTaH prakaroti bhaumo
11.029b haristhitastraasakaraM pareSaam |
11.029c zauryaanvitaM baandhavamaanabhaaja
11.029d mutsaahayuktaM ratalaalasaM ca ||29||
11.030a dRSTo.arkayutreNa kujo haristhaH
11.030b karoti paamaagudarogabhaajam |
11.030c sadaa manuSyaM kaphavaatapintaiH
11.030d saMpiiDitaaGgaM gurulokahiinam ||30||
11.031a kanyaazrito bhuutanayaH prasuute
11.031b suuryeNa dRSTaH kugatiM manuSyam |
11.031c kumitrasevaasu sadaanuraktaM
11.031d vivarjitaM maanadhanaiH sadaiva ||31||
11.032a candreNa dRSTaH kSitijaH prasuute
11.032b kanyaazritaH satyaparaM manuSyam |
11.032c medhaavinaM nityamudaaraceSTaM
11.032d susaMskRtaM bhuupatinaa ca nityam ||32||
11.033a budhena dRSTaH khalu kanyaraazau
11.033b kujaH prasuute subhagaM matiJcam |
11.033c naraM nataM saadhujanadvijaanaaM
11.033d mahaaprataapaM janasauhRdaM ca ||33||
11.034a jiivena dRSTaH kSitijaH prasuute
11.034b naraM prasiddhaM nayanaabhiraamam |
11.034c manoJcaveSaM zubhavartitaGgaM
11.034d kanye guruuNaaM praNayaM pradhaanam ||34||
11.035a zukreNa dRSTaH khalu kanyakastho
11.035b bhaumaH prasuute sutaraaM prasiddham |
11.035c kuTumbasaukhyaanvitasaadhubhaajaM
11.035d dayaanvitaM maatRpitRprabhaktam ||35||
11.036a dRSTo.aGganaayaaM zaninaa ca bhaumo
11.036b naraM prasuute vikRtaM kucailam |
11.036c vyayaadhikaM kaamanipiiDitaM ca
11.036d sadaakSirogaiH sahitaM nitaantam ||36||
11.037a tulaazrito bhuutanayaH prasuute
11.037b suuryeNa dRSTaH kurute.atihaanim |
11.037c vivekahaaniM sujanairviyogaM
11.037d vairaM svapakSeNa sadaa narasya ||37||
11.038a tulaazrito bhuutanayaH prasuute
11.038b candreNa dRSTaH subhagaM manuSyam |
11.038c subhogadehaM gatazatrupakSaM
11.038d sadaa hitaM devagurudvijaanaam ||38||
11.039a dRSTastulaasthaH zazijena bhaumo
11.039b bhogaanvitaM ziiladhanaM manuSyam |
11.039c pradaanaziilaM prabhayaa sametaM
11.039d susaMskRtaM paarthivapaanavaizca ||39||
11.040a jiivena dRSTaH kSitijastulaastho
11.040b naraM prasuute bahudharmabhaajam |
11.040c dvijaanukuulaM pazuputrayuktaM
11.040d vidyaanvitaM zaMsitameva vityam ||40||
11.041a zukreNa dRSTaH kurute mahiija
11.041b stulaazritaH satyaparaM manuSyam |
11.041c mahaadhanaM diiptiyutaM pragalbhaM
11.041d sadaa hitaM baandhavasahvijaanaam ||41||
11.042a saureNa dRSTaH kSitijastulaasthaH
11.042b karoti martyaM bahupaaparaktam |
11.042c rogaiH sametaM satataM kuziilaM
11.042d paraannaraktaM satataM kucailam ||42||
11.043a bhaumo.alisaMsthaH kurute manuSyaM
11.043b suuryeNa dRSTo bahurogayuktam |
11.043c nayena hiinaM bahuzatrupakSaM
11.043d viruddhaceSTaM vikRtaanukaaram ||43||
11.044a candreNa dRSTo.aligataH prasuute
11.044b bhaumo.atinityaa sahitaM manuSyam |
11.044c priyaatithiM sarvasamRddhiyuktaM
11.044d dharmapradhaanaM bahuvallabhaM ca ||44||
11.045a budhena dRSTaH prakaroti bhaumaH
11.045b sthito.aliraazau pracuraprataapam |
11.045c sudharmaziilaM bahutiirtharaktaM
11.045d vivarjitaM paapajanena nityam ||45||
11.046a jiivena dRSTaH prakaroti bhaumaH
11.046b sadaalisaMsthaH stutibhiH sametam |
11.046c nitaantadharmaanurataM prazaantaM
11.046d supuujitaM bandijanaiH sadaiva ||46||
11.047a zukreNa dRSTo.aligataH prasuute
11.047b bhaumaH suruupaM subhagaM manuSyam |
11.047c zuuraM kRtaghnaM dhanadhaanyayuktaM
11.047d medhaavinaM santvaparaM suziilam ||47||
11.048a saureNa dRSTo.aligatastu bhaumo
11.048b naraM prasuute vijayaiH sametam |
11.048c paapaanuraktaM viSayaatigaM ca
11.048d vyapetaziilaM satataM kRtaghnam ||48||
11.049a caapaazrito bhuutanayaH prasuute
11.049b suuryeNa dRSTo jvarapintabhaajan |
11.049c stheSmaatisaarotiyutaM subhikSaM
11.049d gataprabhaavaM vinayena hiinam ||49||
11.050a bhaumo hayasthaH zazinaa ca dRSTaH
11.050b karoti zayyaasanavastrabhaajam |
11.050c naraM suyaJcaM bahuzaastraraktaM
11.050d mahaadhanaM satyaparaM pradhaanam ||50||
11.051a caapaazrito bhuutanayaH suvaate
11.051b budhena dRSTaH subhagaM manuSyam |
11.051c sutiirtharaktaM nRpakaaryadakSaM
11.051d dayaaparaM sarvakalaasu dakSam ||51||
11.052a jiivena dRSTaH kSitijo hayastho
11.052b naraM prasuute bahudhaa dhanaaDhyam |
11.052c suvarNaratnaambarasaukhyayuktaM
11.052d vihiinazatruM pramadaapriyaM ca ||52||
11.053a zukreNa dRSTaH kSitijo hayastho
11.053b naraM suvaate vinayapradhaanam |
11.053c sadaa viniitaM hayayaanayuktaM
11.053d vibhuuSitaM paarthivabhuuSaNena ||53||
11.054a saureNa dRSTaH kSitijo hayasthaH
11.054b karoti paamaakulameva nityam |
11.054c zirortidoSaakulitaM nRzaMsaM
11.054d nipiiditaM maanasajaizca duH khaiH ||54||
11.055a bhaumo mRgastho raviNaa ca dRSTo
11.055b naraM suvaate vikRtaM kRtaghnam |
11.055c vyayaaturaM bandhavadhaabhitaptaM
11.055d videzabhaajaM prabhayaa vihiinam ||55||
11.056a bhaumo mRgasthaH zazinaa ca dRSTaH
11.056b karoti saumyaM ratisaukhyapuSTam |
11.056c viniitaveSaM pracuraannapaanaM
11.056d naraadhipaadyaiH sahitaM sagarvam ||56||
11.057a budhena dRSTo makare kSitiijaH
11.057b karoti nityaM vinayapradhaanam |
11.057c naraM kRtaghnaM nirujaM vidhiJcaM
11.057d paraakramaaptaiH sudhanaiH sametam ||57||
11.058a karoti bhaumaH khalu jiivadRSTo
11.058b mRgaazritaH puNyadhanairmanuSyam |
11.058c prasannamaakarSaNalabdhalaabhaM
11.058d hataprataapaM niyamaiH sametam ||58||
11.059a zukreNa dRSTo mRgago.api bhaumaH
11.059b karoti bhogaiH satataM sametam |
11.059c mitraanuraktaM kRzikarmadakSaM
11.059d prajaanukuulaM bhayavarjitaM ca ||59||
11.060a bhaumo mRgasthaH zaninaa ca dRSTo
11.060b naraM suvaate bahusaarameva |
11.060c mitrairvihiinaM bahuzokayuktaM
11.060d dazaa nitaantaM parapakSajaanaam ||60||
11.061a bhaumo ghaTastho raviNaa ca dRSTaH
11.061b karoti martyaM sukRtaprabhaavam |
11.061c vyapetalajjaM sutabandhuhiinaM
11.061d kRSyaadhikaM sauhRdavarjitaM ca ||61||
11.062a candrena dRSTaH kSitijo ghaTastho
11.062b naraM suvaate bahusabhyajaM ca |
11.062c dvijaatitiirthaamarabhaktiyuktaM
11.062d nayaadhikaM kaamaphalaiH sametam ||62||
11.063a budhena dRSTo ghaTasaMsthabhaumo
11.063b nayena yuktaM janayenmanuSyam |
11.063c priyaatithiM paarthivalabdhamaanaM
11.063d sadaa suziilaM bahudharmabhaajam ||63||
11.064a jiivena dRSTo ghaTago.atha vakraH
11.064b daanaM vivekaM ca vivekabhaajam |
11.064c naraM ghanaaDhyaM bahudharmayuktam
11.064d gataaripakSaM suraviprabhaktam ||64||
11.065a zukreNa dRSTo ghaTagazca bhaumaH
11.065b ........... |
11.065c ...........
11.065d ........... ||65||
11.066a saureNa dRSTaH kSitijo ghaTasthaH
11.066b karoti naanaavidhaduH khabhaajam |
11.066c hataprataapaM sujanaiH sametaM
11.066d priyaatithiM braahmaNavallabhaM ca ||66||
11.067a miinasthito bhuutanayo.arkadRSTaH
11.067b karoti nityaM kalahaiH sametam |
11.067c naraM sudiinaM vayasaa sametaM
11.067d kRzaM vivarNaM nRpapiiDitaM ca ||67||
11.068a candreNa dRSTo [??]aSago.atha bhaumo
11.068b naraM suvaate varayaanabhaajam |
11.068c catuSpadaaDhyaM vanitaasvabhiiSTaM
11.068d jitendriyaM bhogasamanvitaM ca ||68||
11.069a budhena dRSTaH prakaroti bhaumo
11.069b [??]aSasthitaH zaucaparaM manuSyam |
11.069c vaapiitaDaagaamarajeSu raktaM
11.069d hitaM svapakSe paravarjitaM ca ||69||
11.070a jiivena dRSTaH kurute tu bhaumo
11.070b [??]aSaazrito buddhivivardhanaM ca |
11.070c manoJcadehaM zubhavastrabhaajaM
11.070d bhogaadhikaM puNyavivRddhibhaajam ||70||
11.071a zukreNa dRSTaH kSitijo [??]aSastho
11.071b naraM suvaate bahusaukhyayuktam |
11.071c viJcaM suruupaM galitaaripakSaM
11.071d sadaa viniitaM nRpaterabhiiSTam ||71||
11.072a saureNa dRSTo bahumandabhaajaM
11.072b miinaazrito bhuutanayaH prasuute |
11.072c sadaaturaM zokaparaM kRtaghnaM
11.072d sudiirghasuutraM vyasanaiH sametam ||72||
11.COL iti zriivRddhayavane bhaumadarzanacaaraH