VRddhayavanajaataka, ch. 10

10.001a meSe gato raatricaraH prasuute
10.001b suuryeNa dRSTaH kathitaprabhaavam |
10.001c naraM nitaantaM vyasanaiH sametaM
10.001d gataprabhaM bhaktivivarjitaM ca ||1||
10.002a meSaazritaH ziitakaraH pradRSTo
10.002b bhaumena martyaM sarujaM karoti |
10.002c bahuprakopaM vinayena hiinaM
10.002d sadaa daridraM gatasauhRdaM ca ||2||
10.003a budhena dRSTaH prakaroti candro
10.003b naraM viniitaM suraziilabhaajam |
10.003c meSaazrito vaahanabhojanaaDhyaM
10.003d priyaMvadaM braahmaNavallabhaM ca ||3||
10.004a jiivena dRSTaH khalu meSasaMstha
10.004b zcandroH prasuute guNakiirtiyuktam |
10.004c nayaadhikaM dharmaparaM kRtaJcaM
10.004d dayaanvitaM satyayutaM sadaiva ||4||
10.005a meSaazrito bhaargavadRSTiyukta
10.005b zcandraH prasuute vidhanaM manuSyam |
10.005c hataarirogaM vinayaprayuktaM
10.005d mahaaprabhaM paarthivasaMmataM ca ||5||
10.006a dRSTaH zazaaGko.ajagato.asitena
10.006b paapaM vidhante sarujaM manuSyam |
10.006c vihiinavintaM kalahazramaartaM
10.006d vivarjitaM saadhusamaagamena ||6||
10.007a vRSaazrito raatrikaraH pragalbhaM
10.007b naraM prasuute raviNaa ca dRSTaH |
10.007c maayaadhikaM vintaharaM prajaanaa
10.007d mugrasvabhaavaM gatadharmavRddhim ||7||
10.008a candro vRSasthaH kSitijena dRSTo
10.008b naraM suvaate kSatapiiDitaaGgam |
10.008c vyayaadhikaM kaNDurujaasametaM
10.008d suniSThuraM puNyavivarjitaM ca ||8||
10.009a saumyena dRSTo vRSagaH zazaaGkaH
10.009b karoti martyaM nRpatulyabhaagam |
10.009c vidyaanuraktaM prabhayaa sametaM
10.009d yutaM mahaabandigaNaiH sadaiva ||9||
10.010a jiivena dRSTo himagurvRSastho
10.010b naraM prasuute dvijadevabhaktam |
10.010c suvastrazayyaasanabhojanaadyaiH
10.010d samanvitaM tasya guNaprabhaavam ||10||
10.011a gosaMzrito raatrikaraH suvaate
10.011b zukreNa dRSTaH subhagaM manuSyam |
10.011c yaJcodyataM kuupataDaagarakta
10.011d mudyaanavaapiikRtamaanasaM ca ||11||
10.012a mandena dRSTo gavigaH zazaaGko
10.012b naraM suvaate vyasanairupetam |
10.012c gataprabhaavaM bahudainyabhaajaM
10.012d vivarjitaM putradhanaarthadaaraiH ||12||
10.013a nRyugmagaH ziitakaraH prasuute
10.013b suuryeNa dRSTo bahumandavRddhim |
10.013c sarpaadibhiH piiDitamugrarogai
10.013d rvicarcikaadyaizca tathaa sadaiva ||13||
10.014a dRSTaH zazaaGko mithunaazritazca
10.014b bhaumena bhiitaM janayenmanuSyam |
10.014c diinaM kRzaM vaatavikaarapuktaM
10.014d sadaativRddhaM nayavarjitaM ca ||14||
10.015a saumyena dRSTo mithune zazaaGkaH
10.015b karoti saukhyaM subhagaM manuSyam |
10.015c manoJcadehaM suhRdaa ca yuktaM
10.015d kulapradhaanaM praNataM dvijaanaam ||15||
10.016a jiivena dRSTo mithunastha eva
10.016b candraH prasuute vibhavaiH sametam |
10.016c mahaadhanaM zauryakRtaM manoJcaM
10.016d zuciM sadaa dharmasamanvitaM ca ||16||
10.017a zukreNa dRSTaH prakaroti candra
10.017b stRtiiyaraazau gajavaajibhaajam |
10.017c naraM bahustriiratilabdhasaukhyaM
10.017d mahaadhanaM paarthivamaanajuSTam ||17||
10.018a saureNa dRSTo.atikhalaM suvaate
10.018b candro nRyugmasthita eva martyam |
10.018c cauraavaniizaiH paripiiDitaaGgaM
10.018d savRddhabhaavaM vinayena hiinam ||18||
10.019a karkaazrito raatripatiH suvaate
10.019b suuryeNa dRSTo.alpadhanaM manuSyaM |
10.019c tiivrasvabhaavaM khalasaGgaraktaM
10.019d dharmaarthakaamaiH parivarjitaM ca ||19||
10.020a bhaumena dRSTaH prakaroti candraH
10.020b karkaazritastyaagadayaavihiinam |
10.020c nitaantaduSTaM paraputrahiinaM
10.020d vivarjitaM dharmaparairmanuSyaiH ||20||
10.021a buhena dRSTaH svagRhe zazaaGko
10.021b naraM suvaate tanayaarthayuktam |
10.021c vidagdhabuddhiM bahumitrapuujyaM
10.021d zraddhaanvitaM satyadayaasametam ||21||
10.022a dRSTaH surejyena nizaadhinaatha
10.022b zcaturtharaazau vratinaM vidhante |
10.022c tiirthaanurktaM gataduSTabhaavaM
10.022d sudharmiNaM devaguruprasaktam ||22||
10.023a zukreNa dRSTaH prakaroti candra
10.023b zcaturtharaazau gRhabhuumibhaajam |
10.023c sadaanuraktaM gurubaandhavaanaaM
10.023d manasvinaM ziiladhanapragalbham ||23||
10.024a saureNa dRSTaH prakaroti candraH
10.024b karkaazritaH paapamatiM manuSyam |
10.024c vihiinavintaM paradaararaktaM
10.024d sadaa kRtaghnaM bhayasaMyutaM ca ||24||
10.025a siMhaazritaH ziitakaraH prasuute
10.025b suuryeNa dRSTaH pracuraM vidagdham |
10.025c satyaazritaM bandhujanena puujyaM
10.025d sabhuumilaabhaM gatarogaduH kham ||25||
10.026a [bh]aumena dRSTaH kurute zazaaGkaH
10.026b siMhaazritaH paaparataM manuSyam |
10.026c [??]caanuraktaM paradezabhaajaM
10.026d mahaavyayaM paarthivapiiDitaM ca ||26||
10.027a [bu]dhena dRSTaH prakaroti candraH
10.027b siMhaasthitaH kRcchradhanaaptasaukhyam |
10.027c [??]puNyabhaajaM kukalatrayuktaM
10.027d yuktaMvicitraiH pazuputravintaiH ||27||
10.028a jiivena dRSTaH prabhutaasametam
10.028b siMhaazritaH ziitakaro vidhante |
10.028c [na]raM mahaadharmaparaM pradhaanaM
10.028d praJcaanvitaM maanyatamaM priyaM ca ||28||
10.029a [zu]krena dRSTaH subhagaM manoJcaM
10.029b harau sthitaH ziitakaro vidhante |
10.029c [??]yaMvadaM dharmakathaanuraktaM
10.029d hitaM dvijaanaaM nRpapuujitaaGgam ||29||
10.030a [??]ndena dRSTo bahumandayuktaM
10.030b candro vidhante kalu siMhasaMsthaH |
10.030c [??]aarortidaahajvarakaamalaadyaiH
10.030d saMpiiDitaaGgaM manujaM vidhante ||30||
10.031a kanyaazritaH ziitakaro.arkadRSTo
10.031b naraM savaate tanayena yuktam |
10.031c zraddhaaparaM saantvikamiSTadharmaM
10.031d tiirthaanuraktaM bhayavarjitaM ca ||31||
10.032a bhaumena dRSTaH paradaararaktaM
10.032b kanyaazritaH ziitakaraH karoti |
10.032c kSataarditaaGgaM gururogayuktaM
10.032d mahaabhayaiH saMyutamiSTapaapam ||32||
10.033a budhena dRSTaH khalu ziitarazmiH
10.033b kanyaazritaH zriisahitaM manuSyam |
10.033c karoti bhuupaalasulabdhamaanaM
10.033d janapriyaM puNyakathaanuraktam ||33||
10.034a sadaa suziilaM dvijadevabhaktaM
10.034b bhuupaalamaanyaM dvijabandhupuujyam |
10.034c kanyaazrito raatripatiH suvaate
10.034d jivena dRSTaH pracuraprataapam ||34||
10.035a zukreNa dRSTaH satataM vidhiJcaM
10.035b candraH prasuute khalu SaSTharaazau |
10.035c sadruumivastraannavarauSadhiinaaM
10.035d saMsevakaM piinatanuM madaartam ||35||
10.036a saureNa dRSTo vidhanaM manuSyaM
10.036b nayena hiinaM paradaararaktam |
10.036c sadaalasaM mandagatiM vidhante
10.036d niicaazritaM paaparataM sadaiva ||36||
10.037a tulaazrito raatripatiryadaa syaat
10.037b suuryeNa dRSTaH prakaroti martyaM |
10.037c kiirtyaadhikaM vintayutaM kRtaJcaM
10.037d zauryasvabhaavaM satataM sukhaaDhyam ||37||
10.038a bhaumena dRSTo himaguH prasuute
10.038b tulaazritaH paaparataM kuziilam |
10.038c lajjaavihiinaM vyasanairupetaM
10.038d mitrairvihiinaM vikRtasvabhaavam ||38||
10.039a saumyena dRSTaH subhagaM prasuute
10.039b tulaazritaH ziitakaro manuSyam |
10.039c satyaanuraktaM pazuputrayuktaM
10.039d naanaagamairvardhitabuddhivRddhim ||39||
10.040a devejyadRSTo himaguH prasuute
10.040b tulaazritaH satyaparaM manuSyam |
10.040c guNaanuraktaM pracuraannapaanaM
10.040d mandaM suziilaM pramadaapriyaM ca ||40||
10.041a zukreNa dRSTaH prakaroti candro
10.041b naraM vivekaagamazaastralubdham |
10.041c hastyazvavastraannasubhojanaani
10.041d nRpapriyaM baandhavapuujitaM ca ||41||
10.042a saureNa dRSTo himaguH prasuute
10.042b tulaazrito dharmadayaavihiinam |
10.042c kumitraraktaM bahuzokabhaajaM
10.042d viraktapauraM paratarkakaM ca ||42||
10.043a candro.alisaMstho manujaM prasuute
10.043b suuryeNa dRSTaH prabhayaa vihiinam |
10.043c naraM nikRSTaazrayamugrakarmaM
10.043d prataapahiinaM vikRtaM sadaiva ||43||
10.044a candro.alisaMsthaH kSitijena dRSTo
10.044b naraM suvaate kRtikiirtideham |
10.044c nityaM kRtaghnaM bhayazokataptaM
10.044d vyayaadhikaM kaamaparaM kucailaM ||44||
10.045a karoti candro.aligato manuSyaM
10.045b saumyena dRSTaH subhagaM manoJcam |
10.045c gataaripakSaM dvijadevabhaktaM
10.045d prazaantacintaM vyasanena hiinam ||5||
10.046a jiivena dRSTo.aligato.atidharmaM
10.046b naraM prasuute himaguH prasiddham |
10.046c sadaa suziilaM nRpaterabhiiSTaM
10.046d priyaM naraM daanarataM sadaiva ||46||
10.047a zukreNa dRSTaH khalu ziitarazmi
10.047b rnaraM suvaate.aligato dhanaaDhyam |
10.047c vimuktarogaM gatapaurazokaM
10.047d hiinaM sadaa bandhujanasya loke ||47||
10.048a saureNa dRSTaH khalu ziitarazmi
10.048b rnaraM prasuute gatamaanalaabham |
10.048c cintaadhikaM buddhivivekahiinaM
10.048d kRtaghnakarmaaNamuruprakopam ||48||
10.049a caapaazrito ziitakaraH prasuute
10.049b suuryeNa dRSTaH pracuraprakopam |
10.049c vihiinalajjaM nRpamaanahiinaM
10.049d vivarjitaM saadhujanaiH sadaiva ||49||
10.050a caapaazritaH ziitakaro vidhante
10.050b bhaumena dRSTaH kalahena yuktam |
10.050c naraM dvijadveSaparaM kudharmaM
10.050d tyaktaM svadhameNa mahaakSirogam ||10||
10.051a haye zazii labdhadhanaM prasuute
10.051b budhena dRSTaH praNataaripakSam |
10.051c priyaMvadaM sarvajanapradhaanaM
10.051d susaMyutaM vedavizaaradaM ca ||51||
10.052a jiivena dRSTo hayagaH zazaaGko
10.052b jitendriyaM satyaparaM prasuute |
10.052c vezyaanuraktaM bahubhRtyavargaM
10.052d susaMyutaM devaguruurjitaanaam ||12||
10.053a zukreNa dRSTo hayagaH zazaaGko
10.053b naraM vidhante bahuvaajiyuktam |
10.053c danodyataM yuktabhayena yuktaM
10.053d †laabho yathaa saGgatamiSTasatyam ||53||
10.054a saureNa dRSTo hayagaH zazaaGgaH
10.054b karoti rogairvividhaiH sametam |
10.054c naraM prabhuutaagamamavyayaaDhyaM
10.054d kaphaprayuktaM vividhapriyaM ca ||54||
10.055a mRgaazritaH ziitakaraH prasuute
10.055b suuryeNa dRSTo gatamaanavintam |
10.055c prabhaavihiinaM parapaakaraktaM
10.055d prabhaavaduSTaM hatabaandhavaM ca ||15||
10.056a bhaumena dRSTo makare zazaaGko
10.056b naraM vidhante praNayena hiinam |
10.056c nayapraNaazaM parapakSaraktaM
10.056d duSTasvabhaavaM hatabaandhavaM ca ||56||
10.057a pintaanilaiH piiDitamugrarogaM
10.057b sadaa rataM niicakathaaprasaGgaiH |
10.057c budhena dRSTo bahubuddhiyuktaM
10.057d naraM suvaate mRgagaH zazaaGkaH ||17||
10.058a suruupadehaM subhagaM viniitaM
10.058b nivezitaM saadhujanena nityam |
10.058c jiivena dRSTaH khalu ziitarazmi
10.058d rmRgaazrito dharmaparaM manuSyam ||58||
10.059a karoti ratnaagamalabdhatuSTiM
10.059b tiirthaazrayaM zatrujanaiH sametam |
10.059c zukreNa dRSTo makare zazaaGkaH
10.059d karoti puNyairvividhaiH sametam ||59||
10.060a jitaaripakSaM nijabandhumaanyaM
10.060b kulapradhaanaM subhagaM sadaiva |
10.060c saureNa dRSTo makare zazaaGkaH
10.060d karoti martyaM bahudoSabhaajam ||20||
10.061a vicarcikaNDvaadirujaasametaM
10.061b saMpiiDitaM kaamalavaatadoSaiH |
10.061c kumbhe zazii vaasarapeNa dRSTo
10.061d naraM prasuute nayanaarthabhiitam ||21||
10.062a mukhaakSirogapramukhairvikaaraiH
10.062b saMpiiDitaM paarthivataskaraizca |
10.062c ghaTaazritaH ziitakaraH pradRSTo
10.062d bhaumena nityaM kurute kRtaghnam ||62||
10.063a krodhaadhikaM vaMcanakaM pareSaaM
10.063b vizaaradaM sarvakalaasu dakSam |
10.063c candro ghatasthaH svasutena dRSTaH
10.063d karoti martyaM mutadaarabhRtyaiH ||63||
10.064a hitaM vidhante dvijadevabhaktaM
10.064b sadaa suziilaM bahumaanabhaajam |
10.064c jiivena dRSTo ghaTagaH zazaaGkaH
10.064d ........... ||64||
10.065a zukreNa dRSTo ghaTagaH zazaaGkaH
10.065b karoti sarvasvadhanaiH sametam |
10.065c narendrasevaasu naraM nayaJcaM
10.065d prazaMsitaM saadhujanena nityam ||65||
10.066a gulmaatisaaraprabhavaizca rogaiH
10.066b saMpiiDitaH karNasamudravaizca |
10.066c ghaTaazrite suuryasutena dRSTe
10.066d candre naraH kiirtivivarjitazca ||66||
10.067a miinaazritaH ziitakaraH prasuute
10.067b suuryeNa dRSTo vikRtaM manuSyam |
10.067c tyaktaM svamitraiH paramitraraktaM
10.067d buddhyaa vihiinaM satataM viruddham ||67||
10.068a bhaumena dRSTo [??]aSagaH zazaaGkaH
10.068b karoti raktaprabhavaizca doSaiH |
10.068c saMpiiDitaaGgaM gurudoSabhaajaM
10.068d vihiinavintaM paradezaraktam ||68||
10.069a budhena dRSTo [??]aSagaH zazaaGkaH
10.069b karoti naanaavidharogabhaajam |
10.069c naraM suruupaM bahuzaastraraktaM
10.069d sadaanaziilaM satataM sulaabham ||29||
10.070a jiivena dRSTo [??]aSaraazisaMstho
10.070b naraM suvaate subhagaM zazaaGkaH |
10.070c catuSpadaachaadanabhuurilaabhaiH
10.070d santuSTacintaM nRpamaanabhaajam ||70||
10.071a zukreNa dRSTaH pracuraannapaanaiH
10.071b saMyojayecchiitakaro [??]aSasthaH |
10.071c zaakhaanuraktaM vividhaannapaanaM
10.071d suraMjitaM paarthivasadguruuNaam ||71||
10.072a candre [??]aSasthe raviputradRSTe
10.072b naro bhavet paapamatiH sadaiva |
10.072c guNairvihiinaH pracuraprakopo
10.072d bhayaanuraktaH svasamanvitazca ||72||
10.COL iti zriivRddhayavane candradarzanacaaraH