VRddhayavanajaataka, ch. 9

09.001a meSaM gato.arkaH zazinaa ca dRSTaH
09.001b karoti martyaM sujanasvabhaavam |
09.001c prasannamurtiM pracuraannapaanaM
09.001d narendrapuujyaM vigataaripakSam ||1||
09.002a bhaumena dRSTo ravireva meSe
09.002b naraM vidhante gajavaajibhaajam |
09.002c priyaatithiM devaguruprasaktaM
09.002d prataapinaM braahmaNasaMmataM ca ||2||
09.003a yadaa raviH somasutena dRSTo
09.003b meSe tadaa saukhyadhanena yuktam |
09.003c karoti martyaM bahurogabhaajaM
09.003d viniitaveSu nRpapuujitaM ca ||3||
09.004a jiivena dRSTaH sutasaukhyalaabhaM
09.004b karoti suuryaH paramaM ca toSam |
09.004c meSe sadaa bandhujanorupuujaaM
09.004d vivekavidyaagamasatyataM ca ||4||
09.005a ...........
09.005b ........... |
09.005c ...........
09.005d ........... ||5||
09.006a ...........
09.006b ........... |
09.006c karoti puMsaaM khalu meSasaMstho
09.006d mahaavighaataM svasutena dRSTaH ||6||
09.007a vRSe gato vaasarapaH prasuute
09.007b candreNa dRSTaH pracuraprataapam |
09.007c dharmaanuraagaM paralokalaabhaM
09.007d vidvajjanaiH saGgamamaaspadaM ca ||7||
09.008a suuryo vRSe bhuumisutena dRSTaH
09.008b puMsaaM vidhante bahumaanahaanim |
09.008c udvegamaanaM pazuvintahaaniM
09.008d kumitrasaGgaM vividhaM ca kaamam ||8||
09.009a saumyena dRSTo vRSagaH kharaaMzuH
09.009b karoti martyaM sutaMpaH sametam |
09.009c dharmakriyaaraadhanatatparaM ca
09.009d priyaatithiM paarthivavallabhaM ca ||9||
09.010a jiivena dRSTaH pracuraannapaanaM
09.010b ravirvidhante pracuraazca naayaM |
09.010c suuryo vRSasthaH prakaroti puMsaaM
09.010d hemaambaraazvaprabhavaM ca laabham ||10||
09.011a guNaanuraagaM parapakSanaazaM
09.011b hiraNyamuktaamaNivastralaabham |
09.011c suuryo vRSasthaH pradidaati puMsaaM
09.011d zukreNa dRSTaH pradadaati vRddhim ||11||
09.012a saureNa dRSTaH pramadaavighaataM
09.012b vintapraNaazaM gudapaadarogam |
09.012c vRSasthito bhaaskara eva dhante
09.012d hiMsaavighaataM †bahudharmavRddhim ||12||
09.013a nRyugmasaMstho dinapo naraaNaaM
09.013b candreNa dRSTaH satataM karoti |
09.013c jvaraprakoPaM mukhaguhyarogaM
09.013d vivaadamaayaasu guruprakopam ||13||
09.014a suuryo nRyugme manujasya dhante
09.014b bhaumena dRSTaH khalataaM sadaiva |
09.014c matiprakaazaM vibhavaM vivekaM
09.014d kalatraputraprabhavaM ca saukhyam ||14||
09.015a nRyugmasaMstho.api jayaM vidhante
09.015b saumyena dRSTo nRpateH priyatvam |
09.015c tathaa naraaNaaM bahuvintalaabhaM
09.015d nRpaiH saha saGgamanaM karoti ||15||
09.016a tRtiiyaraazau dinapaH prasuute
09.016b jiivena dRSTaH prabhutaM vicitraam |
09.016c sanmasamaaromyakalatrabhaajaM
09.016d susaadhunaa saadhujanena sakhyam ||16||
09.017a nRyugmasaMstho vidhRtaM dinezaH
09.017b zakreNa dRSTaH kurute manuSyam |
09.017c vidyaarthabhogaM praNayena yuktaM
09.017d hitaM supakSaM dvijadevabhaktam ||17||
09.018a mandena dRSTaH puruSaM suniicaM
09.018b gataprabhaavaM savitaa vidhante |
09.018c nRyugmasaMstho.arthadayaavihiinaM
09.018d kRtaghnamugraM parapakSaraktam ||18||
09.019a karkasthito.arkaH zazinaa ca dRSTo
09.019b hemaarthabhogaMprabhavaM vidhante |
09.019c saukhyaM sasaubhaamyaMmatha prataapaM
09.019d candreNa dRSTaH sutaraaM gurutvam ||19||
09.020a bhaumena dRSTo vadanaakSirogaM
09.020b karoti suuryaH khalu karkaTasthaH |
09.020c priyaaviyogaM vinayaarthanaazaM
09.020d vigarhaNaM suunukRtaM sadaiva ||20||
09.021a budhena dRSTaH khalu karkaTasthaH
09.021b suuryo vidhante niyataM manuSyam |
09.021c gataaripakSaM vibhavaiH sametaM
09.021d priyaatithiM baandhavavallabhaM ca ||21||
09.022a dRSTaH surejyena dinaadhinaatho
09.022b naraM vidhante subhagaM manoJcam |
09.022c mukhyaM prasiddhaM sutadaarayuktaM
09.022d vivekinaM braahmaNasaMmataM ca ||22||
09.023a vidyaaprataapaarthadhanaiH sametaM
09.023b naraM vidhante bhRgujena dRSTaH |
09.023c karkaazrito vaasarapaH prataapaM
09.023d sadaanukuulaM nijabaandhavaanaam ||23||
09.024a mandena dRSTaH savitaa prasuute
09.024b naraM nitaantaM kalahapradhaanam |
09.024c aalasyanidraakSirujaasametaM
09.024d sadaatihRSTaM paratarkakaM ca ||24||
09.025a siMhasthito vaasarapaH prasuute
09.025b candreNa dRSTaH subhagaM manuSyam |
09.025c bhuukSetravintaprabhayaa sametaM
09.025d sakhyaM guruuNaaM vinayena yuktam ||25||
09.026a bhaumena dRSTaH khalu siMhasaMstho
09.026b bhaanarvidhante.akSirujaa sametam |
09.026c naraM vihiinaM sutamitradaaraiH
09.026d sadaa kucailaM vinayena hiinam ||26||
09.027a budhena dRSTo dinapaH prasuute
09.027b siMhaazritaH saumyataraM manuSyam |
09.027c priyaMvadaM dharmavidhanadakSaM
09.027d svapakSapuujyaM surakaaryadakSam ||27||
09.028a jiivena dRSTaH savitaa prasuute
09.028b naraM vidagdhaM pracuraprataapam |
09.028c siMhaazritaH puNyaparaM kRtaJcaM
09.028d vihiinapaapaM praNataaripakSam ||28||
09.029a siMhazrito bhaargavajena dRSTaH
09.029b suuryaH prasuute svagRhaM prayaataH |
09.029c aizvaryabuddhyarthavivekayuktaM
09.029d naraM pradhaanaM prabhayaa sametam ||29||
09.030a mandena dRSTo bahumandabhaaja
09.030b naraM prasuute dinapaH svaraazau |
09.030c vyayaasukhaklezabhayaiH sametaM
09.030d duSTasvabhaavaM gatasauhRdaM ca ||30||
09.031a kanyaazrito vaasarapaH prasuute
09.031b naraM suruupaM subhagaM manoJcaM |
09.031c candreNa dRSTo nRpamaanabhaajaM
09.031d mahaadhanaiH saMyutamugralaabham ||31||
[ 09.031Aa karoti bhaanurbahuraktabhaajaM
09.031Ab kanyaazrito dhaanyadhanena yuktam |
09.031Ac candreNa dRSTo maNimuktakaaDhyaM
09.031Ad priyaMvadaM maanadhanaiH sadaiva ||31A|| ]
09.032a hRdrogapaamaajvarapintavaataiH
09.032b saMpiiDitaM vaasarapaH prasuute |
09.032c kanyaazrito bhuumisutena dRSTo
09.032d naraM kuvidyaagamasaMzritaM ca ||32||
09.033a budhena dRSTo dinapazca kanye
09.033b karoti zayyaasanabaahanaaDhyam |
09.033c sadaa sumukhyaM subhagaM manuSyaM
09.033d priyaagamaM bandhuvizaaradaM ca ||33||
09.034a dRSTaH surejyena raviH prasuute
09.034b kanye naraM dharmaparaM pradhaanam |
09.034c dvijaanuraktaM vigataaripakSaM
09.034d supuujitaM bhuumitale narendraiH ||34||
09.035a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.035b prakhyaataviiryaM subhagaM manuSyaM |
09.035c vivekavidyaagamazaastralubdhaM
09.035d mahaadhanaM zauryaparaM sadaiva ||35||
09.036a saureNa dRSTaH prakaroti bhaanuH
09.036b kanyaazrito rogabhayena yuktam |
09.036c videzabhaajaM parapakSaraktaM
09.036d pauraM paruuSaM prabhayaa vihiinam ||36||
09.037a suuyestulaastho himarazmidRSTaH
09.037b karoti jaaDyaM bahuzokayuktam |
09.037c nistriMzabhaavaM dhanalabdhinaazaM
09.037d nRNaaM tathaa cauravimoSaNaM ca ||37||
09.038a bhaumena dRSTaH savitaa prasuute
09.038b raktaanilazleSmajameharogam |
09.038c bhayaM pravaasaM kalahaM ca vairaM
09.038d svadharmahiinaM nikRtiM sadaiva ||38||
09.039a budhena dRSTaH savitaa prasuute
09.039b tulaazritoH kaamarataM manuSyam |
09.039c lajjaavihiinaM kunRpaprasaktaM
09.039d niicaanuraktaM priyasaahasaM ca ||39||
09.040a jiivena dRSTaH prakaroti bhaanu
09.040b rnaraM tulaasthaH praNayena hiinam |
09.040c niicaaptamaanaM paradharmaraktaM
09.040d sugandhayuktaM naravarjitam ca ||40||
09.041a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.041b naraM nitaantaM gaNikaasu raktam |
09.041c tulaazritaH satyadhanaM kudharmaM
09.041d paaSaNDinaamiSTaMmaniSTamitram ||41||
09.042a saureNa dRSTaH prabhayaa vihiinaM
09.042b naraM prasuute savitaa tulaasthaH |
09.042c kucailanaM baandhavalokayuktaM
09.042d suniSThuraM nuunamaniSTabuddhim ||42||
09.043a candreNa dRSTaH savitaalisaMsthaH
09.043b karoti naanaavidhayuktameva |
09.043c naraM pragalbhaM prabhayaa sametaM
09.043d hataaripakSaM gatasaadhvasaM ca ||43||
09.044a bhaumena dRSTo.atikaThoravaakyaM
09.044b ravirvidhante.aligato manuSyaM |
09.044c dhanairvimuktaM satataM kuziilaM
09.044d mahaabhayaiH saGgamanena nityam ||44||
09.045a budhena dRSTo.aSTamaraazisaMstho
09.045b ravirvidhante subhagaM manoJcam |
09.045c naraM nayaJcaM dhanadhaanyabhaajaM
09.045d saMzraayitaM saadhujanena nityam ||5||
09.046a jiivena dRSTo.aligato dyunaathaH
09.046b karoti puNyairvividhaiH sametam |
09.046c priyaMvadaM sarvajanaiH sameta
09.046d malolupaM puujitamanyalokaiH ||46||
09.047a sadaa suziilaM ca sumitrabhaajaM
09.047b naanaaravaaDhyaM subhagaM suruupam |
09.047c karoti bhaanuH khalu vRzcikasthaH
09.047d zukreNa dRSTaH pravaraM manuSyam ||7||
09.048a saureNa dRSTo.aSTamago vivasvaan
09.048b paapaanuraktaM kurute manuSyam |
09.048c sadaa vilomaM nijabandhuvargai
09.048d straasaadhikaM niSThuramojasaartam ||8||
09.049a caapaazritastiikSNakaro.atisaum[ ?]
09.049b candreNa dRSTo janayenmanuSyam[ ?] |
09.049c zaastraanuraktaM praNataaripakSaM
09.049d dhanaadhikaM braahmaNaSaMmataM ca ||49||
09.050a vivarNadehaM hatamaanavargaM
09.050b prazaantaviiryaM vinayena hiinam |
09.050c caapaazrito vaasarapaH prasuute
09.050d bhaumena dRSTo.atikhalaM manuSyam ||50||
09.051a saumyena dRSTaH sutasaukhyayuktaM
09.051b bhaanuH prasuute hayago manuSyam |
09.051c priyaatithiM devaguruprasaktaM
09.051d nayaadhikaM baandhavavallabhaM ca ||51||
09.052a svavargamukhyaM paravargamaanyaM
09.052b paapairvimuktaM pazuputralaabham |
09.052c bhaanurhayasthaH surapuujyadRSTo
09.052d dharmaadhikaM saMjanayenmanuSyam ||52||
09.053a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.053b hayaazritaH satprabhayaa sametam |
09.053c naraM suziilaM bahuratnabhaajaM
09.053d guNaanuraktaM vibhutaasametam ||53||
09.054a hayaazrito vaasarapaH prasuute
09.054b paapaanuraktaM ca khalaM manuSyam |
09.054c rogaaturaM puNyadhanairviyuktaM
09.054d suniSThuraM sehavivarjitaM ca ||54||
09.055a mRgaazrito raatrikareNa dRSTaH
09.055b karoti bhaanuH subhagaM manuSyam |
09.055c daanaanuraktaM suvizaalaraktaMkiirtiM
09.055d susaMprasaktaM vinayopapannam ||55||
09.056a bhaumena dRSTaH samarogabhaajaM
09.056b karoti suuryo mRgagaH sadaiva |
09.056c priyaaTanaM paarthivacauramuSTaM
09.056d dayaavihiinaM vidhanaM khalaM ca ||56||
09.057a budhena dRSTaH savitaa prasuute
09.057b mRgaazritaH praaNayathaH pragalbham |
09.057c saukhyaadhikaM dharmaparaM pradhaanaM
09.057d gataarivargaM sudhanaM manoJcam ||57||
09.058a jiivena dRSTo dazamastha eva
09.058b naraM prasuute dinapaH supakSaM |
09.058c rataanukuulaM hatapaapavargaM
09.058d vibhuuSitaM puSpavilepanaadyaiH ||58||
09.059a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.059b naraM vidagdhaM makaraazritazca |
09.059c sadezvaraM praaNabhRtaaM variSThaM
09.059d viJcaM priyaatatparadharmaraktam ||59||
09.060a vihiinaveSaM gataputradaaraM
09.060b janairvimuktaM satataM kucailam |
09.060c bhaanurmRgastho janayenmanuSyaM
09.060d vivarjitaM maanavapaiH sadaiva ||60||
09.061a kumbhaM gato.arkaH zazinaa ca dRSTo
09.061b naraM prasuute bahulaabhabhaajam |
09.061c priyaMvadaM satyarataM suziilaM
09.061d hataaripakSaM praNasaM dvijaanaam ||61||
09.062a bhaumena dRSTaH savitaa prasuute
09.062b kumbhaazritaH paaparataM manuSyam |
09.062c duSTaSvabhaavaM paravintalubdhaM
09.062d diinaM kRzaM buddhivivarjitaM ca ||62||
09.063a suuryo ghaTasthaH zazijena dRSTaH
09.063b karoti saumyaM subhagaM manuSyam |
09.063c viiryonaduH kham bahuzaastradRSTaM
09.063d bhayena muktaM pRthukiirtibhaajam ||63||
09.064a suuryo ghaTasthaH prakaroti vRddhaM
09.064b jiivena dRSTaH prathitaM manuSyam |
09.064c sadaa manoJcaM guNasaararaktaM
09.064d prabhaavinaM daanaparaM pradhaanam ||64||
09.065a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.065b kumbhaazritaH priitikaraM manuSyam |
09.065c aarogyadehaM puruSaarthamukhyaM
09.065d viniitaveSaM bahulaabhabhaajam ||65||
09.066a mandena dRSTaH prakaroti bhaanuH
09.066b kumbhaazritaH klezabhavena yuktam |
09.066c jaDasvabhaavaM kuTilaM kRtaghnaM
09.066d saMtyaktaziilaM bhayavihralaM ca ||26||
09.067a miinaazrito vaasarapaH prasuute
09.067b ](?) candreNa dRSTaH pracuraprabhaavam |
09.067c suvarNataamraayasarauNyabhaajaM
09.067d naraM dvijaanaaM satataM vidhiJcam ||67||
09.068a bhaumena dRSTaH prakaroti bhaanu-
09.068b rmiinaazritaH klezakadarthitaaGgam |
09.068c naraM suraktaM nRpateraniSTaM
09.068d lajjaavihiinaM suniraazrayaM ca ||28||
09.069a budhena dRSTo dinapaH prasuute
09.069b miinaazritaH satyaparaM manusyam |
09.069c buddhyaa sametaM priyamiSTadharmaM
09.069d priyaatithiM zaucasamanvitaM ca ||69||
09.070a surejyadRSTo DaaSaraazisaMstho
09.070b bhaanuH prasuute bahuvintayuktam |
09.070c naraM vidhante vividhaannapaanaM
09.070d tiirthaapuraktaM varavastralaabham ||30||
09.071a zukreNa dRSTaH savitaa prasuute
09.071b miinaazritastyaagaparaM manuSyam |
09.071c maanaarthazayyaasanadaanayuktaM
09.071d daasaanukuulaM pramadaajanasya ||71||
09.072a udvegazokaakulamiSTapaapaM
09.072b mandena dRSTaH savitaa vidhante |
09.072c miinaazrito vaMcanacauraraktaM
09.072d sadaaturaM mitravivarjitaM ca ||72||
09.COL iti zriivRddhayavane suuryadarzanacaaraphalaani ||