VRddhayavanajaataka, ch. 7

07.001a bhaanordazayaaM yadi ziitarazme
07.001b rdazaavipaakaM kurute tadaa syaat |
07.001c klezena vintaM svadhanena mitraM
07.001d bhogaaMzca nityaM hi viDambanena ||1||
07.002a hRdrogamiirSyaM svajanaapamaanaM
07.002b bhayaM suzokaM priyalokanaazam |
07.002c bhaanordazaayaaM kurute praviSTaa
07.002d dazaa mahiijasya kSataprakopam ||2||
07.003a baudhi vidhante patitasya laabhaM
07.003b kuumitrasaGgaM parivaaralaabham |
07.003c apaatradaanaM viSayaativegaM
07.003d bhaanordazaayaaM yadi saMpraviSTaa ||3||
07.004a bhaanordazaayaaM surapuujitasya
07.004b dazaa vidhante kunRpeNa sakhyam |
07.004c asadvyayam paapavidhaanalaabhaM
07.004d duSTaavalaasaGgamasatyameva ||4||
07.005a zaukrii kharaaMzoryadi saMpravRntaa
07.005b dazaa dazaayaaM kurute kuputram |
07.005c kuvintalaabhaM kujanena sakhyaM
07.005d videzataH praaptimatho naraaNaam ||5||
07.006a dazaavipaake dinapasya saurii
07.006b dazaa praviSTaakSirujaM vidhante |
07.006c vRthaaTanaM bandhujanena vairaM
07.006d kSucchastrabhuupaalakRtaM bhayaM ca ||6||
07.007a laagnii dazaa saumyavilagnajaataa
07.007b bhaanordazaayaaM kharavezaraaptim |
07.007c azviiyamastraprabhavaM ca laabhaM
07.007d zvaamarkaTavyomavicaariNiinaam ||7||
07.008a paapodravaa paapamatiM vidhante
07.008b dvijaamaradveSaguruprakopam |
07.008c antardazaa saa dinapasya nityaM
07.008d bhayaM dazaayaaM nRpacaurajaatam ||8||
07.009a tRSNauSadhiisevanacauryalaabhaM
07.009b saukhyaM ratotthaM viTakaaminiibhiH |
07.009c kupaNyasevaaM vuvudhaizca dambhai
07.009d ravirdazaayaaM kurute himaaMzoH ||9||
07.010a kubhojanaachaadanapaanalaabhaM
07.010b kustriiprasaGgaM kudhanaM vicitram |
07.010c dazaa mahiijasya sudhaakarasya
07.010d praaptaa dazaayaaM parapoSaNaM ca ||10||
07.011a ratnaarthahastyazvasuvarNalaabhaM
07.011b kuTumbavRddhiM priyataaM ca loke |
07.011c baudhii dazaa candradazaapraveze
07.011d karoti martyaM bahuvintalaabham ||11||
07.012a narendrapuujaa dvijadevabhakti
07.012b ryathaaH prazaMsaa sthiramitralaabham |
07.012c puNyaani zubhraaNi jayaM pareSaaM
07.012d caandryaM yadaa devaguroH prayaataa ||12||
07.013a laabhaM puragraamamahaadhanaanaaM
07.013b vihaaravidyaagamavaajinaaM ca |
07.013c zaukrii dazaa candradazaaM prayaataa
07.013d karoti tuSTiM paramaaM sadaiva ||13||
07.014a zauraavaliisaadhitamugralaabhaM
07.014b paapaanuraagaM vyasanena siddhim |
07.014c saurerdazaa candradazaaM prayaataa
07.014d vezyaanuraagaM kurute prabhuutim ||4||
07.015a saumyodayotthaa hi dazaa himaaMzo
07.015b ryadaa dazaayaaM kurute pravezam |
07.015c tadaarthalaabhaM kRSikarmasiddhiM
07.015d nRNaaM vidhante vividhaaMzca bhogaan ||15||
07.016a khalodayotthaa himagordazaayaaM
07.016b kharoSTradharmaprabhavaM ca laabham |
07.016c kuzaastrasevaaM praNayena vairaM
07.016d svabaandhavairmitrasutaizca nityam ||16||
07.017a dazaa kharaaMzordharaNimutasya
07.017b yadaa dazaayaaM kurute pravezam |
07.017c tadaa jvarazleSmasupintavau[?]taiH
07.017d piiDaaM vidhante kSatajairvikaaraiH ||17||
07.018a bhaumyaaM himaaMzoH sahasaa prayaataa
07.018b dazaa dazaayaaM kunayena laabham |
07.018c dyuutaanuraagaM paradaarasaukhyaM
07.018d prapoSaNaM devagurudvijaanaam ||8||
07.019a baudhii dazaa bhaumadazaaM prayaataa
07.019b karoti saukhyaM vanadezajaatam |
07.019c aatmaprazaMsaajanitaM ca toSaM
07.019d nRNaaM mahaayaasabhavaM ca saukhyam ||19||
07.020a bhaumyaaM yadaa devapurohitasya
07.020b dazaa prayaataa tvaritaM dazaayaam |
07.020c karoti dainyaprabhavaM ca laabhaM
07.020d paraabalaayaaH svakalatrahaanim ||20||
07.021a zaukrii vidhante.antyajanena maitriim
07.021b kvacidviSaadaM kvacideva harSam |
07.021c paraaparaadhodravamaazukarma
07.021d nRNaaM vidhante.antyaphalaaM ca vRddhim ||21||
07.022a guruprakopaM bahuguhyarogaM
07.022b paamaavicarciprabhavaaM hi piiDaam |
07.022c saurii dazaa vakradazaavipaake
07.022d praaptaa suvairaM nijavandhudaaraiH ||22||
07.023a laagnii dazaa bhaumadazaaM prayaataa
07.023b vaakyaati dhante paradaararaagam |
07.023c kvacidrayaM paarthivajaM ca laabhaM
07.023d kvacit kvacidbandhujane praharSam ||23||
07.024a khalodayotthaa ca dazaa dazaayaaM
07.024b bhaumasya dhante svarujaaGgapiiDaam |
07.024c maanaapamaanaM nijalokamadhye
07.024d mithyaa prabuddhaM svaparaiH sadaiva ||24||
07.025a raverdazaa saumyadazaaM prayaataa
07.025b karoti maanaM khalajaM sadaiva |
07.025c laabhaM vikRtyaa paradezato.anyat
07.025d maayaapaTutvaM bahukaamasevaam ||25||
07.026a baudhyaaM yadaa candradazaa prayaataa
07.026b tadaa vidhante nRpatestu maanam |
07.026c aarogyataaM saadhujanena sakhyaM
07.026d bhogaan vicitraan dvijadevasevaam ||26||
07.027a udvega iirSyaa bahavaMcanaani
07.027b klezodayaH saMzaya eva puMsaam |
07.027c yadaa dazaayaaM zazijasya yaataa
07.027d dazaa dhaaritriitanayasya nityam ||27||
07.028a vidyaagamaM paarthivamaanamojo
07.028b jayaM vivekaM priyataaM ca loke |
07.028c yadaa dazaa devapurohitasya
07.028d vaudhyaaM prayaataa satataM vidhante ||28||
07.029a maanaM prazaMsaaM nRpalokasakhyaM
07.029b vidyaarjanaM dharmamatiM sadaiva |
07.029c zaukrii dazaa saumyadazaaM prapannaa
07.029d karoti muktaamaNivintalaabhaan ||29||
07.030a vraNaprakopaM kalahaM kubuddhiM
07.030b videzavaasaM matisaMkSayaM ca |
07.030c saurii dazaaa saumyadazaavipaake
07.030d dhante naraaNaaM bahuvintanaazam ||30||
07.031a yazaH prataapaM paramaM ca saukhyaM
07.031b catuSpadaachaadanabhuumilaabham |
07.031c laagnii dazaa saumyavilagnajaataa
07.031d vaudhyaaM dazaayaaM vividhaM ca bhogam ||31||
07.032a kuTumbavairaM pazuvintanaazaM
07.032b rogaan vicitraan satataM ca yuddham |
07.032c paapodayotthaa tu dazaa dazaayaM
07.032d laagnii vidhante zazinandanasya ||32||
07.033a devadvijotthaM kurute sulaabhaM
07.033b prapoSaNotthaM vividhaiH prapaMcaiH |
07.033c dazaa yadaa devapurohitasya
07.033d bhaanordazaayaaM kurute vipaakam ||33||
07.034a naanaarthalaabhaM pazuputravRddhiM
07.034b yazaH pramodaM prabhutaaM sadaiva |
07.034c gurordazaa raatripaterdazaayaaM
07.034d saukhyaani dhante vividhaani puMsaam ||34||
07.035a kRcchreNa siddhiM bahudainyameva
07.035b svapakSavidveSaNatazca laabham |
07.035c vezyaanuraagaM kapaTaM nitaantaM
07.035d gurordazaaM bhaumadazaa prapannaa ||35||
07.036a hastyazvayaanaazanabhojanaani
07.036b naanaavicitraaNi ca maNDanaani |
07.036c baudhii dazaa devapurohitasya
07.036d dadaati putraan vividhaaMzca bhRtyaan ||36||
07.037a nRpaprasaadaM bahuvintalaabhaM
07.037b dharmaanuraagaM vijayaM ripuuNaam |
07.037c bhRgordazaa jiivadazaavipaake
07.037d puMsaaM vidhante subahuprazaMsaam ||37||
07.038a niicaanuraagaM bahuniicalaabhaM
07.038b niicena sakhyaM paradharmasevaam |
07.038c saurerdazaa jiivadazaavipaake
07.038d nRNaaM vidhante paravaMcanaani ||38||
07.039a laagnii dazaa sadgrahajaa prayaataa
07.039b gurordazaayaaM kurute praharSam |
07.039c hastyazvalaabhaM nRpatezca maanaM
07.039d vivekataaM dharmamatiM sadaiva ||39||
07.040a paapodravaa lagnadazaa dazaayaaM
07.040b jiivasya dhante kalahena laabham |
07.040c saMsevayaa niicajanasya nityaM
07.040d vidveSaNaM saadhujanasya puMsaam ||40||
07.041a laabhaM kharoSTraprabhavaM naraaNaaM
07.041b kudhaanyajaM caiva janaapavaadam |
07.041c zaukrii dazaa sauryadazaavipaake
07.041d karoti baalasya tathaa pramoham ||41||
07.042a dharmakriyaaraadhanamuntamaanaaM
07.042b laabhaM purakSetravilaasiniinaam |
07.042c bhRgordazaa raatripaterdazaayaaM
07.042d nRNaaM vidhante bahuvintajaM ca ||42||
07.043a videzavaasaM parapakSapuujaaM
07.043b kudharmasevaaM kujanaanuraagam |
07.043c bhRgordazaaM bhaumadazaa prayaataa
07.043d karotiM vezyaajanasaMprayogam ||43||
07.044a vidyaaM vivekaM prabhutaaM ca kiirtiM
07.044b sudharmalabdhaM nRpatezca maanam |
07.044c dazaa bhRgoH saumyadazaavipaake
07.044d nRNaaM vidhante gajavaajilaabham ||44||
07.045a laabhaM gRhakSetrapurastrajaataM
07.045b suvarNaratnaambaragodhanaanaam |
07.045c dazaa bhRgorjiivadazaavipaake
07.045d karoti laabhaM sutadaarasaukhyam ||45||
07.046a pramaadanidraakalahaM suveza
07.046b maalasyataaM dehakRtaM ca laabham |
07.046c drohaM svavargeNa pareNa sakhyaM
07.046d dadaati zaukrii ravijasya paake ||46||
07.047a zaukriiM dazaaM lagnadazaa prayaataa
07.047b saumyodravaayaM kurute.arthasiddhim |
07.047c prataapavRddhiM prabhutaaM vivekaM
07.047d ........... ||47||
07.048a paapodrave vaMcanatastu laabhaM
07.048b dainyena paapaM bahugarjitena |
07.048c kukarmaNaa saadhunipiiDanena
07.048d bhRgordazaa lagnadazaavipaake ||48||
07.049a maandii dazaa bhaanudazaavipaake
07.049b karoti naazaM dhanaputrasambhavam |
07.049c klezaM pravaasaM bhayamiSTahaaniM
07.049d devadvijaanaaM paripiiDanaM ca ||49||
07.050a maandii dazaa candradazaavipaake
07.050b aalasyamaartiM kurute sadaiva |
07.050c kukarmasiddhiM kujanasya laabhaM
07.050d kukarmasevaaM satataM naraaNaaM ||50||
07.051a hRdrogaduH khaM paravintahaatiM
07.051b prapoSaNaM caurakRtaM sadaiva |
07.051c zanerdazaa bhaumadazaavipaake
07.051d karoti vairaM nijavandhulokaiH ||51||
07.052a baudhii dazaa sauradazaaM prayaataa
07.052b tadaalpavRddhiM janayenmanuSyam |
07.052c pintaanilazleSmakRtaM vikaara
07.052d maalasyamudvegamahaabhayaM ca ||52||
07.053a dazaa zanerdevapurohitasya
07.053b yadaa dazaayaaM paripaakameti |
07.053c asadvyayaM baandhavabandhanaM ca
07.053d tadaa vidhante guNaviprakarSam ||53||
07.054a zaukrii dazaa sauradazaavipaake
07.054b karoti puMsaaM prabhutaM kuvarge |
07.054c niicairvivaadaM bahuniicalaabhaM
07.054d dharmasya naazaM paradharmavRddhim ||54||
07.055a laagnyaaM yadaa suuryasuto vipaakaM
07.055b saumyodravaayaM kurute.atigarvam |
07.055c auddhatyamiSTaiH saha vaMcanaani
07.055d naanaapaTutvaM satataM nitaantam ||55||
07.056a paapodravaayaaM ravijasya jaataa
07.056b dazaa dazaayaaM kurute suhaanima |
07.056c zirortipintajvaravedanaazca
07.056d bahuprakaaraH paramaM ca zokam ||56||
07.057a laagnii dazaa suuryadazaavipaake
07.057b karoti saumyaaMniyamaM ??? |
07.057c asajjanaiH saGgamathaaJcataa ca
07.057d vidveSataaM bandhujanena nityam ||57||
07.058a caandryaaM prayaataa prakaroti siddhiM
07.058b dazaa vilagnasya tu saumyaruupaa |
07.058c miSTaannapaanaani pRthagvidhaani
07.058d zatrukSayaM paarthivalokapuujaam ||58||
07.059a saumyaa dazaa bhuumisutasya paake
07.059b yadaa vilagnasya karoti paakam |
07.059c tadaatirogaM ruhirodravaM syaa
07.059d dvidveSataa sarvajanena nityam ||59||
07.060a prabhaaprataapaM praNayaM ca loke
07.060b vivekavidyaagamamarthasiddhim |
07.060c laagnii dazaa saumyadazaavipaake
07.060d saumyaa vidhantre gurukaamasevaam ||60||
07.061a mantrauSadhiichaadanabhojanaani
07.061b laagnii dazaa jiivadazaaM prayaataa |
07.061c dhante naraaNaaM sudhanena saumyaa
07.061d sakhyaM narendreNa vivekataaM ca ||61||
07.062a bhRgordazaayaaM prakaroti laagnii
07.062b saumyaa dazaa maanasukhaM vidhante |
07.062c priyaatithitvaM pracuraaMzca bhogaan
07.062d vivekataaM saadhujanena sakhyam ||62||
07.063a saumyaa dazaa lagnasamudravaa ca
07.063b zanerdazaayaaM kurute pramaadam |
07.063c aalasyamudvegaguruprakopaM
07.063d vimaananaaM paarthivajaM cayaM ca ||63||
07.064a paapaa dazaa lagnasamudravaa ca
07.064b raverdazaayaaM prakaroti haanim |
07.064c vimoSaNaM baandhavalokavairaM
07.064d sadaa pravaasaM pracuraaM ca piiDaaM ||64||
07.065a suhRtprakopaM kurute na saukhyaM
07.065b niicasvabhaavaM paradharmasevaam |
07.065c laagnii dazaa candradazaaM prayaataa
07.065d paapaa vidhante khalubandhanaM ca ||65||
07.066a zirortidaahajvaramiSTanaazaM
07.066b bhayaM prakopaM kalahaM sadaiva |
07.066c laagnii dazaa bhaumadazaaviipaake
07.066d karoti naazaM nijabaandhavaanaam ||66||
07.067a saumyaaM dazaayaaM kurute pravaasaM
07.067b laagnii dazaa paaparatiM kupuujaam |
07.067c paapaatipaapaani yathaa vidhante
07.067d gurudvijapreSaNajairvikaaraiH ||67||
07.068a gurordazaayaamanusaMpraviSTaa
07.068b dazaa vilagnasya yadaa ca paapaa |
07.068c tadaa dhanairaatmagRhodravaizca
07.068d karoti bhogaan vividhaan manuSyaH ||68||
07.069a dambhena dharmaM sabhayena cintyaM
07.069b nRNaaM vidhante kudhiyaa ca caaram |
07.069c laagnii dazaa zukradazaavipaake
07.069d paapaa sudainyaM na kuTumbavRddhim ||69||
07.070a klezaan vicitraan sutadaaravairaM
07.070b dhanapraNaazaaM pracuraaM ca vaaNiim |
07.070c laagnii dazaa mandadazaavipaake
07.070d paapaa vidhante vividhaaMzca rogaan ||70||
07.COL iti zriivRddhiyavane.antardazaadhyaayaH