VRddhayavanajaataka, ch. 6

06.001a aayuryathaa yena puraa hi dantaM
06.001b tatsaMmitaa tasya dazaa pradiSTaa |
06.001c zastaantraa maa ca guNairvicintyaa
06.001d doSaizca tajzaiH phalanirNayaarthaM ||1||
06.002a navaaMzamitrasvagRhopagasya
06.002b svabhaabazubhraa hi dazaa grahasya |
06.002c ato.anyatha paapaphalaa pradiSTaa
06.002d dvyaabhyaaM phalaM vacyi samaM muniinaam ||2||
06.003a raverdazaayamatitiikSNamojaH
06.003b prapnoti maanopacayaM mahaantam |
06.003c dhanaani caamiikarataaprazastraM
06.003d saMjaayate bandhusukhaM zubhaayaam ||3||
06.004a bhayaavahasteyaparaapabaadaan
06.004b klezaan vicitraan kulavairamugram |
06.004c paapaatmakaayaaM gudavakatraroga
06.004d manekazokaM mativibhramaM ca ||4||
06.005a nityaM vibhuuSaamaNimaMcalaabhaM
06.005b miSTaannapaanaM pramadaanuraagam |
06.005c caandrii dazaa saadhuphalaa naraaNaaM
06.005d narendrapuujaaM tanute sadaiva ||5||
06.006a vairaM pravaasaM svajanairvivaada
06.006b miSTairviyogaM satataM rujaM ca |
06.006c aniSTaruupaM parapakSavRddhiM
06.006d caandrii dazaa rogabhayaM karoti ||6||
06.007a praapnoti bhaumasya dazaavipaake
06.007b dhanaani cauryaahavavikramebhyaH |
06.007c sauvarNataamrakSitipaagnitaH sadaa
06.007d zubhauH prayogairvividhairaniSTaiH ||7||
06.008a tRSNaajvaraasRgviSapintamuurchaa
06.008b gaatraGgabhaGgaan vividhaaMzca rogaan |
06.008c paape tu bhaumasya dazaavipaake
06.008d krodhakriyotsaahamadharmabuddhim ||8||
06.009a baudhiiM dazaaM praaNya guNaprazaMsaaM
06.009b praapnoti zazvat priyataaM nRloke |
06.009c suvarNamuktaaMaNiratnalaabhaM
06.009d zubhaaM vibhuutiM ca janaatigaaM ca ||9||
06.010a zrameNa yuktaH kaphapintabhaajii
06.010b vivarNadehaH puruSaH prasannaH |
06.010c baudhiiM dazaaM praaNya viruupaceSTo
06.010d bhavet manuSyaH patitaanuraktaH ||10||
06.011a gurordazaayaaM labhate.atimaanaM
06.011b guNodayaM buddhyavabodhamagnyam |
06.011c sthitiprataapadyutikaantibhogaan
06.011d maahaatmyaceSTaaphalamuntamaayaam ||11||
06.012a muurchaarcacintaa ca virupakaayaaM
06.012b rogazca zazvat priyaviprayogaH |
06.012c gurordazaayaM mukharogapiiDaa
06.012d saMjaayat striinRpajaM bhayaM ca ||12||
06.013a bhRgordazaayaaM labhate sukhaani
06.013b striiputrajaataani nRpodravaani |
06.013c iSTaannapaanaambaragandhamaantyaM
06.013d zubhaazrayaayaaM paramaaM ca tuSTim ||13||
06.014a asatphalaayaaM ca bhRgordazaayaaM
06.014b nRpairviSaadii kulavRndamukhyaiH |
06.014c virudhyate.adharmamupaazritaizca
06.014d saMpriiyat duSTanitambiniibhiH ||14||
06.015a prapnoti saurasya dazaapraveze
06.015b zubhe zubhaM bhuupatibhuumisaGgataH |
06.015c kudhaanyajiirNaambaragardabhoSTraiH
06.015d saMyujyate.arcairmahiSaadibhizca ||15||
06.016a saurasya paape tu dazaavipaake
06.016b kuTumbavairaM priyaviprayogaH |
06.016c saMjaayate guhyavikaararogaH
06.016d kumitrasaGgaH pazuvintahaaniH ||16||
06.017a dazaa vilagnasya carasya puurve
06.017b bhaage tRtiiye zubhadaa naraaNaaM |
06.017c madhyaa dvitiiye viphalaa tRtiiye
06.017d zastaa samaantyaa dvibhave vilomaH
06.017e sthire khaleSTaanyatamaa naraaNaam ||17||
06.018a vargaaH sadaiva kramazo vicintyaaH
06.018b zubhaatizubhraa grahasaumyayuktaa |
06.018c madhyaaphalaa madhyaphalaa khalaa ca
06.018d khalaakhalaanyaatikhalaa pradiSTa ||18||
06.019a zubhaa zubhaM yogaphalaM vidhante
06.019b hiraNyamuktaaphalaratnalaabhaan |
06.019c aarogyamojaH svakulasya puujaaM
06.019d dazaa vilagnasya nRNaaM prasuute ||19||
06.020a madhyaa tu madhyaM phalamaatanoti
06.020b dazaa vilagnasya zubhaa naraaNaam |
06.020c kaSTena laabhaM nidhanena maitriiM
06.020d kupaNyasevaavikRtipramaadam ||20||
06.021a paapaa vilagnasya dazaa prayaataa
06.021b bhayaM suzokaM kalahaM vivaadam |
06.021c karoti nityaM paradaarasaGgaM
06.021d vibuddhinaazaM satataM pravaasam ||21||
06.022a nizaakaraadityavilagnabhaanaaM
06.022b tatkaalayogaadadhikaM balaM yaH |
06.022c bibharti tasyaadidazaa prayojyaa
06.022d sarvagrahaaNaamudayaanvitaanaam ||22||
06.023a tatastu tatraiva gatasya cintyaa
06.023b caturthakaamaambaragasya pazcaat |
06.023c teSaaM dvitiiye ca tatastRtiiye
06.023d sthaane sthitasya kramazo grahasya ||23||
06.024a ekarkSagaanaaM tu balaadhikasya
06.024b deyaa dazaa puurvataraM tato.anyaa |
06.024c dazaardhakaalaM labhate.arkasaMstha
06.024d stRtiiyabhaagaM ca trikoNago yaH ||24||
06.025a bhaagaM caturthaM caturasrasaMsthaH
06.025b saptaaMzakaM saptamago na vaacyam |
06.025c sadaa phalaM vaa surarazmiyojyaM
06.025d mitroccaniicasvagRhatrikoNajam ||25||
06.026a phalaani zeSaaNi dazaavipaake
06.026b nijaani deyaani nijagrahasya |
06.026c antardazaasveva vicintya janma
06.026d tatkaalajaataani yathaatathaani ||26||
06.027a SaDvargaviiryekSaNalagnabhaavajaa
06.027b dazaadipaMcontaravRddhisaMyutaaH |
06.027c dazaasu sarvaasu phalaaMzakaaH smRtaaH
06.027d zazvadgrahaaNaaM kramazo nisargajaaH ||27||
06.028a grahasya liptaaH svaphalaaMzataaDitaa
06.028b statkaalajaataiH phalajairvibhaajitaaH |
06.028c phalaani zeSaaNi yathaagataani
06.028d dazaaMzabhoktRRNi nijaaMzasaMkhyayaa ||28||
06.029a bhaanormRgaadyaM zazino ghaTaadikaM
06.029b tulaadi bhaumasya gurorajaadikam |
06.029c budhasya yummaadi hayaadikaM bhRgoH
06.029d karkaadi saureH pravicintayet phalam ||29||
06.030a svatuGgahiinasya kalaa grahasya
06.030b vibhaajitaaH puSkarasaptapaaNibhiH |
06.030c viMzaaMzakaadyaM phalamaptamauccakaM
06.030d nakhaadhikaM tyaajyamatho nakhebhyaH ||30||
06.031a phalaM phalaaMzaabhihataM nakhoddhataM
06.031b zeSaM phalaM viMzatirbhaagasaMmitam |
06.031c jJeyaM tato niicaphalaM svasaptamaa
06.031d draazergrahaaNaaM viddhinaamunaiva ||31||
06.032a lagne tRtiiye.aSTamake ca lagnajaM
06.032b phalaM tathaa viMzatimeva bhaavajam |
06.032c sthaane vicintyaM kuTiloccasaMzrayaa
06.032d Nyetaani saumyaani dazaaphalaM ca ||32||
06.033a niice.astage caardhaphalaM zubhagrahe
06.033b puurNatvamiSTairvipariitamuccagaiH |
06.033c niicaastage vakragate samaM phalaM
06.033d tasyaiva tuGge dviguNaM prakiirtitam ||33||
06.034a paapaa dazaa paapabhavaantaraa vaa
06.034b paapaaSTavarge ca yadaa na zubhraa |
06.034c tadaapamRtyurdivase hi tasya
06.034d saMjaayate paapakRtaragna jantoH ||34||
06.035a dazaapraveze.aSTamage tu dRSTe
06.035b svenaariNaa zatrugRhasthitena |
06.035c tadaapamRtyuM kurute dazaayaaM
06.035d tasyaiva paapodravapaakamadhye ||35||
06.036a triMzaaMzake yasya gRhasya saMsthaH
06.036b sthaane.aSTame paapaphalaH zubho vaa |
06.036c tenaiva dRSTaH kurute.apamRtyuM
06.036d jvareNa tasyaiva yathodite vaa ||36||
06.037a paaphaaghipaH sarvaviruddhavarge
06.037b sthito.apamRtyuM kurute naraaNaaM |
06.037c kuurairvidRSTo yadi vaa na saumyai
06.037d rniicaazrito vaa khalu nirjitazca ||37||
06.038a SaSTyabdamadhye tu yadaayuH sapta
06.038b vibhaajayentena paraMparaaNaam |
06.038c labdhaM ca yacchedakasaMJcitaM tac
06.038d chedaat paraM janpavadeva cintyam ||38||
06.039a chedo.apamRtyurmaraNaM tRtiiyaM
06.039b bhavennaraaNaaM niyataM sadaiva |
06.039c dharmakriyaabhirharate.apamRtyuM
06.039d chedaM tu kRcchreNa grahaprabhaavaat ||39||
06.040a asaadhanaM syaana maraNaM naraaNaaM
06.040b sarvairupaayairapi devataanaam ||40||
06.041a paakaadhipaH syaadyadi saumyavarge
06.041b dazaapraveze tvatha tuGgago vaa |
06.041c na chedakaH syaanna tathaapamRtyu
06.041d stampaaM dazaayaamidamaaha vedhaaH ||41||
06.042a niicapravRntaa ravimaNDalasthaa
06.042b graheNa bhagnaaH khalavargayuktaaH |
06.042c sarpaahataa mantrabalena yadvat
06.042d tadvat savargaaH zubhadaa na seTaaH ||42||
06.043a evaMvidhaa ghnanti zubhaani sarve
06.043b phalaani paapaani ca vardhayanti |
06.043c mizraazca mizraM paripaacayanti
06.043d niicaastakendre phalapaadahaaniH ||43||
06.COL iti zriivRddhayavane dazaadhyaayaH