VRddhayavanajaataka, ch. 5

05.001a aayuH paraM maanavavaaraNaanaaM
05.001b zataM saviMzaM kulasambhavaanaam |
05.001c dvaatriMzaatirjatyaturaGgamaaNaaM
05.001d kharoSTryorviMzativarSasaMkhyaa ||1||
05.002a caturvihiinaa ca tathaavikaanaaM
05.002b kaasaaragozuukaramarkaTaaNaaM |
05.002c catvaariviMzat kathithaa zunaaM ca
05.002d suuryasya tadardhato vyaaghraharidvRkaanaaM ||2||
05.003a triSaSTisaMJcaH parabhaajanaanaaM vaizyasamudravena
05.003b dvijihragRdhraprabhavaH sahasraM |
05.003c saMvatsaraaH SaDvaTaTiTTibhaanaaM
05.003d muukaapataGgaakRmikiiTakaanaaM |
05.003e maasaardhajazcaiva pipiilikaanaaM | ||3||
05.004a vRkSodravo varSazataM pradiSTa
05.004b steSaM palaazo dviguNena vaacyaH |
05.004c azvatthanyagrodhazamiisasutthaH
05.004d zataM vivRddhyaa dvijavRkSatazca ||4||
05.005a kendreSu saumyaa yadi paapahiinaaH
05.005b saveSu jatasya mitirna vaacyaa |
05.005c uccaazritaa vaa sapi paarasaMJcaa
05.005d vimitritaa vaa manujasya tajJcaiH ||5||
05.006a suhRdgahasthaiH sakalaistu tuGga
05.006b rmatha prayaatairgRhamaMzakaM vaa surataprayogaH |
05.006c aayuH paraM suutranarasya vaacyaM
05.006d sarvaizca vai vRddhigRhaprayaataiH ||6||
05.007a vyayaarthasaMsthaa yadi paapakheTaaH
05.007b SaSThaaSTamasthaa yadi va syureva |
05.007c SaSThaaMzako mRtyuriha pradiSTaH
05.007d saumyairvinaa prodgatavaMzayoge ||7||
05.008a kendreSu paapaa yadi saumyahiinaa
05.008b na viikSate devaguruH sito vaa |
05.008c mRtyustadaa zastrakRtaH pravaacyo
05.008d varSasya madhye kRtasambhave vaa ||8||
05.009a SaSThaaSTamasthaa yadi saumyakheTaaH
05.009b paapaa dhanadvaadazagaa yadaa syuH |
05.009c tadaa vinaazo manujasya vaacyo
05.009d maasadvayenaiva catuSpadotthaH ||9||
05.010a SaSThe.aSTame vaa yadi ziitarazmiH
05.010b paapena dRSTaH sahito.athavaa syaat |
05.010c sadyo vihanyaan manujaM na dRSTo
05.010d yadaa surejyena zubhaazritena ||10||
05.011a kSiiNaH zazii muurtigataH sapaapo
05.011b dyuune ca paapo ca zubhastu kendre |
05.011c mRtyustadaa vatsaramadhyamaH syaan
05.011d narasya dRSTo na yadaa zuubhena ||11||
05.012a etairvivaahaaMzaguNairvilagne
05.012b taaDyo graho naaganabhaH zazaaGkaiH |
05.012c raazyaadito dasrazazaaGkabhaktaH
05.012d zeSaabdapuurvasya naraayuruktaH ||12||
05.013a dreSkaaNavargontamarandhrabhaaga
05.013b svakSetragasya dviguNaH pradiSTaH |
05.013c dvighnaH svatuGge kaTile ca maarge
05.013d dvayozca labdhau triguNaH pradiSTaH ||13||
05.014a ardhaM haratyeva hii niicasaMsthaH
05.014b astaM gatazcaarkasuto nihanti |
05.014c zukrazca aayuH kaluSo.astago vaa
05.014d sarve tribhaagaa ripugaa bhavanti ||14||
05.015a ardhaadiSaSThaantamapakrameNa
05.015b ko.ahaM kuto. tvekaadazaadeH praharantyaniSTaaH |
05.015c sarve vyayasthaazca zubhaastadardhaM
05.015d vilomato viiryayutazca saumyaH ||15||
05.COL iti zrivRddhayavana aayurdaayaadhyayaH paMcamaH ||