VRddhayavanajaataka, ch. 1

01.001a sRSTau vidhaatre jagataaM zivaaya
01.001b saMhaarakale sthitaye .acyutaaya |
01.001c tubhyaM namaH sarvagataaya nityaM
01.001d trayiimayaayaamalabhaaskaraaya ||1||
01.002a yaduktavaan puurvamunistu zastraM
01.002b horaamayaM lakSamitaM mayaaya |
01.002c tanmiinaraajo nipuNaM svabuddhyaa
01.002d vicintya cakre.STasahasramaatram ||2||
01.003a yaa puurvakarmaprabhavasya dhaatrii
01.003b dhaatre lalaaTe likhitaa prazastiH |
01.003c taaM zaastram etat prakaTaM vidhante
01.003d diipo yathaa vastughane.andhakaare ||3||
01.004a aadyaH smRto meSasamaanamuurtiH
01.004b kaalasya muurdhaa gaditaH puraaNaiH |
01.004c so.ajaavikaasaMcarakandaraadri-
01.004d stenaagnidhaatvaakararatnabhuumiH ||4||
01.005a vRSaakutis tu prathito dvitiiyaH
01.005b savakratrakaNThaayatanaM vidhaatuH |
01.005c vanaadrisaanudipagokulaanaM
01.005d kRSiibalaanaaM ca vihaara bhuumiH ||5||
01.006a viiNaagadaabhRnmithunas tRtiiyaH
01.006b prajaapateH skandhabhujapradezaH |
01.006c pranartakiigayana zilpikastrii
01.006d kriiDaa ratidyuuta vihaarabhuumiH ||6||
01.007a karkii kuliiraakRtir ambasaMstho
01.007b vakSaHpradezo vihitaJjaturthaH | (obscure)
01.007c kedaaravaapiipulinaani tasya
01.007d devaaGganaanaaM ca vihaarabhuumiH ||7||
01.008a siMhastu zaile hRdayapradezaH
01.008b prajaapateH paMcabhamaaharaadyaaH |
01.008c taspaaTaviidargaguhaavanaadri
01.008d baahyaavaniibhuumivanapradezaH ||8||
01.009a praadiipakaaM gRhya kareNa kanyaa
01.009b nausthaa jale SaSTamiti bruvanti |
01.009c kaalaardhadhaaraa jaTharaM vidhaatuH
01.009d sa zaadvalastriiraMtizilpabhuumiH ||9||
01.010a viithyaM tulaapa??yadharo manuSyaH
01.010b sthitaH sanaabhiikaTivastidezaH |
01.010c zudraarghavaaNaapaNapantanaaya
01.010d sarvadhivaasonnatasasyabhuumiH ||10||
01.010a zrabhro.aSTamo vRzcikavigrahastu
01.011b protkaH prabhormedragudapradezcaH |
01.011c guhaavilakSabhraviNaazmagusi
01.011d JatmiikakiiTaajagaraahibhuumiH ||11||
01.012a dhanvii manuSyo hathapazcimaardha
01.012b stamaahururu bhuvanapraNetuH |
01.012c samasthitabyastasamastavaajii
01.012d kRtaastrabhRdvajrarathaazcabhuumiH ||12||
01.013a mRgaardhaapuuvor makaro.aSvumabhyo
01.013b jaanupradezaM tamuzanti bhaatuH|
01.013c nadiivanaaraSyasarojarupa
01.013d zcabhraadhivaaso dazamaH pradaSTaH ||13||
01.014a skandhe tu riktaH puruSasya kumbho
01.014b jaMdhorumekaadazamaahuraadyaaH |
01.014c tarathodakraadhaarakusasyapakSii
01.014d striizauNirkadyuutanivezadezaaH ||14||
01.015a jale tu miinadayamantyaraaziH
01.015b kaalasya paadau kathitau variSTaiH |
01.015c sa puNyadevadviijataarthabhuumi
01.015d rnadiisamudraambudharaadhivaataH ||15||
01.016a idaM jagat syaavarajaGgamaakhyaM
01.016b sarvaM raviindvaatmakamaahuraadyaaH |
01.016c tasyodravo.atraapanayazca dRSTo
01.016d bhamaNDo.aSyeva tadaatmakaM ||16||
01.017a tasyaardhamaarkaM vihitaM madyaadi
01.017b saarpaadi caandaM vihitaM paraardham |
01.017c krameNa suuryaH pradadau grahaaNaaM
01.017d yastena taaraadhipatistathaita ||17||
01.018a budhasya zukrasya dharaasutasya
01.018b vRhasyaterbhaaskaranandanasya |
01.018c de de grhe teSu yathaanurupaM
01.018d phalaM vidheyaM nipuNaM vidagdhauH ||18||
01.019a eSaM pumaMso viSamaaH pradiSTaaH
01.019b samaa yuvatyaH phaladaastathaiva|
01.019c kruraratrabhaavaaH zubhamuurtayazca
01.019d caraagamizraaH kramathazca sarve
01.019e kSeyaah svabhaavena zubhaazubheSu ||19||
01.020a meSo hariH praag navamaZca naacaa
01.020b yaamyaadhipaa gopramadaamRgaaZca |
01.020c nRyuktulaakumbhadharaaparaasyaaH
01.020d karkaalimiinastvatha contaraayaaH ||20||
01.021a eSaM navaaMthaaH prabhavanti puurvaat
01.021b suryaaMzaakaakhyaazca nijaalayasthaat |
01.021c aadheSunandaagRhapaalakaanaaM
01.021d dreSkaaNasaMJcaaH kramazo vicintyaaH ||21||
01.022a horaadvayaM bhaanunizaakaraabhyaa
01.022b moje same vyastamuzanti tajJcaaH |
01.022c kujasya vaNaa iSavazca saure
01.022d raSTau guroH sapta zazaaGka ||22||
01.023a bhRgoH zaraa puMbhavane pradiSTaa
01.023b striMzaaMzakaaH striibhavane vilomam |
01.023c saptaaMzakaaH saptamaraazipuurvaaH
01.023d SaSTirvibhaagaa bhavanasya meSaat ||23||
01.024a cudaapadaM dvisvarasaptalipta
01.024b maadyaM puraaNaa gRhaliptikaanaam |
01.024c nRraazisaMJcaaH purato variSTaa
01.024d zcatuSpadaazcava tu dakSiNasthaam ||24||
01.025a tathaaparasyaaM prabhavanti kiiTaa
01.025b jalodravaazcaiva tathontarasyaam|
01.025c saumyodravaaH praagbalavRddhibhaajo
01.025d bhavanti yaamyaastvatha pazcimasyaam ||25||
01.026a gRhaa grahaaNaaM viSayeSu yojyaaH
01.026b phalaarcibhirhaanikaraasvathaanye |
01.026c dyuraatrisandhau pravalaazca kiiTaa
01.026d divaa pumaaMsaH pazavazca raatrau ||26||
01.027a yaH svaamiyuktastvathavaapi dRSTaH
01.027b saumyagrahairvaa sa bhavedvariiSTaH |
01.027c raaziM gato vaa zubhamadhyabhaagaM
01.027d kruurairviyukto bahusaumyadRSTaH ||27||
01.028a tanurvilagnaM subhagaM variSTaM
01.028b suurdhaanadehaM suraNaM nivaasam |
01.028c muurtiH phalaM zriiphalabhiSTadaM ca
01.028d saMjJaanakaM puurvagRhaM vadanti ||28||
01.029a kozo dhanaM darbhakasiddhisedaM
01.029b prabhuuSiNaM bhasurakaM dvitiiyam ||29||
01.030a tRtiithamutpaataharam sutaaraM
01.030b vadanti biijaaDkurakaM tamiiDacam ||30||
01.031a susaM sugamyaM hyatha bandhaliineM
01.031b gRhaM suhranturyanaviinamaarrema |
01.031c mitraM prazantaM garuNaa vizaalaM
01.031d nRNaM kaniikaM pracuraM kutaalam ||31||
01.032a santaanakaM daatrakaraM sutaasyaM
01.032b gRhiitasaaraM pravaram suhotram |
01.032c syaat paMcamaM puurvakaraM kRtaalaM
01.032d saaraarthivarNe.akara kRtiinaam ||32||
01.033a puraavaniM saandrakaraM kRtiinaM
01.033b SaSTaM pratiipaM suripuM ca zankam |
01.033c saMzoSiNaM ??iidamadaM subaalaM
01.033d niraahataM vaarnikaraM vRyaadyam ||33||
01.034a syaadraapinaM kuurdataraM vitaanaM
01.034b ghuunaM kalatraM madanaM sutaaram |
01.034c dhutaM dhanaM santatidaM sukaamaM
01.034d namitramaatraM ratidaM prasiddham ||34||
01.035a mRtyuM khataM chidramaca prakiirNaM
01.035b paizanikaM daMSTrikamaartidaM ca |
01.035c dazaarikaM saaGgaarakaM naraaNaM
01.035d syaanta dvRkaakhyaM kRkamaahikaakhyam ||35||
01.036a dharmaghutim dhiitikaraM vizaalaM
01.036b tRNaatikaM gocaraNaM gurunvam |
01.036c dhRtiM vikaazaM prazamaM variSTaM
01.036d mudhaavidaDkaM navamaM vyanaki ||36||
01.037a nabhastalaM karma gariSTamuktaM
01.037b bibhasikaM saadhakamuktikaM ca |
01.037c hitaM viraatraM dazamaM † kiliikaM
01.037d kiitaaravaM † bhaaravamaahimaanam ||37||
01.038a utpantigaM laabhamitiiha dhaaraM
01.038b trinaa kilaM saadhikamadrutaM ca |
01.038c sutaaramadhyaM ptutramRSTipaadaM
01.038d kulaatmasaaraM pratradanti riSpham ||38||
01.039a vyayaprada haatikaraM ca daNGaM
01.039b viraalinaM saadanikaM subaalam |
01.039c bhaanuM tathaa dvadazabhaM kulaalaM
01.039d maliimasaM daariharaM praviiNam ||39||
01.040a catuSTayaakhyaM kaSpitaM ca kendraM
01.040b sarveSTadaM kaNTakasiintrataM ca |
01.040c lagnaM caTuSkaM dazamaM ca kaamaM
01.040d sarvaaNi tunyaani phalena kRtvaa ||40||
01.041a dvitiiyalaabhaaSTamapaMcamaani
01.041b paNaapharaakhyaani vadanti bhaani |
01.041c tRtiiyadharmaarivyayaalayaani
01.041d aapoklimaakhyaani vadanti taj??aaH ||41||
01.042a nabhastalaikaadazaSaTtukaaNi
01.042b vRddhipradaanyeva vadanti puMsaaM |
01.042c mRgaajacandrarkSatulaadharaaNaaM
01.042d vargestamaakhyaaH prathamaa navaaMzaaH ||42||
01.043a gokumbhasiMhaalivisaMJcitaanaaM
01.043b syuH paMcamaazcaantyabhavaaH pareSaam |
01.043c nRyukkuliiro vRSabho.ajasaMJca
01.043d zcaapo mRgo raatrivalaaH saGete ||43||
01.044a pRSTodayaa dvandva?ivarjitaazca
01.044b divaabalaanye zirasodgamanti |
01.044c uzcaM raveraaghatamaahRzaaMza
01.044d zcandrasya saptazvisamo vRSaazca ||44||
01.045a mRgodgamo bhuumisutasya tajJcai
01.045b stRtiiyabhaagaH paramaH pradiSTaH |
01.045c gajaazcisaMkhyendusutasya SaSThaa
01.045d jjiivasya karkaanticisaMkhya eva ||45||
01.046a syaat paMcamo bhaargavanandanasya
01.046b miinaat svaraazvistu zanestulasya |
01.046c viMzanmitaH puurNabalaH pradiSTaH
01.046d arvaagatiite bhavane tu paataH ||46||
01.047a yaH saptamastuGgagRhasya raaziH
01.047b sa niicasaMJcaH kavibhiH pradiSTaH |
01.047c menaiva maanena kalaM vidhante
01.047d tuGgaadvilomaM bahuduH khakaari ||47||
01.048a mulatrikoNaM dinapasya siMho
01.048b vRSaH zazaaGkasya kujasya meSaH |
01.048c kanya tu caandrerdhiNasya caapa
01.048d stulaa bhRgoH suuryasutasya kumbhaH ||48||
01.049a meSo.aruNaH zvetataro dvitiiyo
01.049b niilastRtiiyo.aruNitazcaturthaH |
01.049c aapaaNduraH paMcamukhaH pradiSTo
01.049d naarii vicitraa satataM surupaa ||49||
01.050a tulaadharaH kRSNataro.athaMvabhruH
01.050b kiTaH suratko navamaH pradiSTaH |
01.050c mRgaH sumizraH kapilo ghaTaakhyo
01.050d dyutiivihiino.anaSasaMJcitazca ||50||
01.COL iti zravRddhayavane raaziprabhedaH prathamo.adhyaayaH ||