VRddhayavanajaataka, Insertions to ch. 8 from Q

After VIII W adds:

8W.001d svaat saayaaSTatrike??ndresvanakhabhavaraatitazca nityaM (see 6a) ||1||
8W.002a syaanmaandaat kujato ravirmRtitapolaabhaarthakendrasthitaH
8W.002b zukraadastaripuvyayeSu ca gurordharmaariputraaptiSu |
8W.002c candraat praaptiriputrikhaSurasa † zijaatyaM ca trinandavyayaaripraaptaM
8W.002d varga[sta]tastrikhasukhaayaatmaaririSpha zubham ||2||
8W.003a bhaumaad glaurnavadhiidvitopacayagaH SaTpraaptidhiistho .arkajaat
8W.003b legnaaccopacaye raverupacayaaSTasteSu zasto budhaat |
8W.003c dhiirandhreSucatuSTarastriSu guroH kendraaSTal(?)aabhavyaye
8W.003d svaadekopacayaastagastriM bhaa(?)staambutrikoNe bhRgoH ||3||
8W.col †iti bhaumaat || †

3 is then repeated, after which comes:

8W.004a syaadraumo .astacatuSTayaayadhanago jiivaat †yamaayaatpakho
8W.004b candraadapi riputrigo bhRgusutaadaSTaantyalaabhaarigaH |
8W.004c jJaaT paMcaayaripustrigo .arkatanayaat kendraaSTadharmaayagaH
8W.004d suuryaaccopacayaatmaSu tanutastryaayaarikhaadyaiH zubhaH ||4||
8W.col bhaumaaSTakam ||
8W.005a zukraayakharandhralaabhanavagaH saumyaH kujaa † kyaastigaH
8W.005b kendraayaaSTadhane svato .apyupacayaantyaikatrikoNe zubhaH |
8W.005c koNaat † yaadive † rave ripubhavaaSTaantye gurorindutaH
8W.005d svaayaaSTaarisukhaarthagaH svakhabhavaaSTekaambuSaTsuudayaat ||5||
8W.col budhaaSTakavargaH ||
8W.006a svaat saayaaSTatrikendre svanavakhabhavaaraatidhiisthazca zukraat iigaH?
8W.006b lagnaat kendraabhradhiiSaTsvanavasu kujaat svaaSTakendraaya |
8W.006c ino dyuunaarthakoNaaptiSu sahajanavaayaaSTakendraarthago .arkaat
8W.006d jJat konaikaayakhaambudhanaripuSu ca zanestryantyadhiiSaTsu zasta ||6||
8W.007a khaastaantyaahitavarjiteSu tanutaH zukro vinaastaarikhaM
8W.007b candraatsvaanmadanavyayaarirahiteSvarkaad vyayaaSTaaptiSu |
8W.007c mandaad vyekaripuvyayaastarahite dhiijanmabhaayaaSTadhiikhe
8W.007d jJaat koNaibhavatriSaTsu bhavadhiitryantyaaridhaarme kujaat ||7||

Then follows 6a-c, after which:

8W.008a svaanmandatriSadaayadhiiSu ravito .aSTaayadvikendreSu bhaumaat
8W.008b svaayaSaDantyadhiitriSu tanoH svaayaantyaSaTtryekagaH |
8W.008c zaaccaarinavantyakhaaSTasu bhRgorantyaayaSaTsasthita-
8W.008d zcandraazca riputrigaH suragurntyaayadhiizatrugaH ||8||
8W.col zatru ||
8W.009a sthaanaani yaani pratipaaditaani
8W.009b zubhaani caa??aanyazubhaani nuunam |
8W.009c tayorviyogaadadhikaM phalaM yat
8W.009d sa raazito yacchati khecarendraH ||9||
8W.010a athaaSTayo navayugaani navaagnayazca
8W.010b vedeSavo rasazaraaH karasaayakaazca |
8W.010c nandaagnayo dinakaraaH kramazo .atra rekhaa
8W.010d horaazritaM gRhakrama † jyatanostaaH ||10||

After VIII 30, W repeats 5a - 6a.