VRddhayavanajaataka, Insertions to ch. 8 from Q

After VIII 1 Q adds:

8Q.001ab hemabihrama (vidruma) laabhaM ca maNya (maNi) ratnapravaalakam |
8Q.001cd svajanaagamakalpaaNaM suuSyaM (saukhyaM) bhavati nityasa (nityazaH) ||1||
8Q.002ab ajiirNaM tejarogaM ca zirarogaM karodayeta (karotyataH) |
8Q.002cd agniM raajabhayaM viMdyaata (viMdyaad) ravivyaMbaMdu (ravivindu) ryadaa bhavet ||2||
8Q.003ab candre hayaasuu (haayaazca) gandhaadirlepanaM sriiratirbhavet |
8Q.003cd snehamamRtabhojyaM ca sarvatra suuSamaadraset (sukhaadRzet) ||3||
8Q.004ab SyaarabhaujanaH (khaanabhojana) nidraayaamaalasyokale (lasyoktaH ?) sarogavaan |
8Q.004cd na chiidra (cchidra) rogasya riiDaayaaM candravyaMdu (candrabindu) rvijaayate ||4||
8Q.005ab kanikataamR (kanakataamra) maNizcaiva pravaalarakatavaazazaaM (raktavaasakaH) |
8Q.005cd raajyamaanyaM (raajamaano) jasa (yazaH) praaptirbhomareSaaH (rekhaa) gato jadi (yadi) ||5||
8Q.006ab vyaadhiduSa (doSa) dhananaazo netrapiiDaa tathaiva ca |
8Q.006cd agnicaurabha aM (bhayaM) caatra zastravicarcikaaduraata (duraa) ||6||
8Q.007ab hemaratnaani vastraaNi graha (gRha) kalpaaNameva ca |
8Q.007cd raajya (raaja) mitraM pramaaNaM ca budharokhaa jadaa (yadaa) bhavet ||7||
8Q.008ab surogaM caatha naazaM ca mitraa<NaaM> buddhivigraham |
8Q.008cd atikaleza (kaluSa) bhayaM c<i>ntaa saumabindusarvadaa ||8||
8Q.009ab ?akaratnaani vastraaNi gaumaiSyaadvajaM (gomeSaazvajaM) suuSaM (sutvam) |
8Q.009cd kalpaaNaM sujanaM praptirgururekhaa jadaa (yadaa) bhavet ||9||
8Q.010ab asukhaM ca zariirebhyo dhanahaanijadaa (niryadaa) bhavet |
8Q.010cd vaatapintasahazcaiva netrarogo vidyaabha aM (viSaabhujam) ||10||
8Q.011ab mRtyaM giitavilaasaM ca zvetavastrasamaagamam |
8Q.011cd ratnajaTati (jaati) sugandhaani bhRgurekhaa jadaa (yadaa) bhavet ||11||
8Q.012ab rogavyaadhidhananaazaaM mandaagnicchidrato bhavet |
8Q.012cd zleSamaajuraH zitasya (zoSamaayuraziSTaM syaat) zukrabindujadaa (ryadaa) bhavet ||12||
8Q.013ab dhanadharmamahiilaabhaM rajyasanamaana (raajasanmaana) meva ca |
8Q.013cd kalyaaNasukhamaadaaya zanirekhaa jadaa (yadaa) bhavet ||13||
8Q.014ab agnikasaThaM (kaSTaM) ca vaMdhaavaM (bandhanaM) ca zatruvaadasamaadreset (vaadamaadRzet) |
8Q.014cd zarnepaat (ziirSapaato) bhavet (bhaved) rogaH kalaizaM (kalir) bhavati sarvadaa ||14||
8Q.COL ??? vRdhijevanabhaaSaaSaaTiikaayaaM zagahijiizriimohenda(asajii???)ritaayaaM aSTavargareS(?)av(?)iduphalaadhyaaya saMpuurNaM ||